Skip to main content

Pięć towarowych ETN-ów RBS na platformie NYSE Arca

W połowie listopada 2012 r. spółka RBS Securities powiększyła swoją ofertę dłużnych instrumentów indeksowych typu ETN (exchange-traded notes) o pięć nowych produktów RBS Rogers Enhanced Commodity Exchange Traded Notes. Zostały one wyemitowane przez Royal Bank of Scotland (RBS) i od 15 listopada znajdują się w obrocie na rynku NYSE Arca.

RBS Rogers Enhanced ETNs zostały stworzone dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia RBS oraz znanego inwestora na Wall Street Jima Rogersa, który jest m.in. twórcą znanych indeksów rynku towarowego RICI (Rogers International Commodity Index). Nowe instrumenty uruchomione przez RBS naśladują zachowanie szczególnych indeksów RICI Enhanced (zostały one skonstruowane przez RBS i Jima Rogersa w październiku 2007 r.) – są to indeksy rynku towarowego funkcjonujące w oparciu o ściśle określone zasady (rules-based commodity indices), które zapewniają ekspozycję na określone grupy surowców i towarów na rynku kontraktów futures (energetyczne, metale przemysłowe, metale szlachetne, towary rolne) oraz na cały rynek surowców i towarów.

Nowe instrumenty wprowadzone na NYSE Arca przez RBS są przeznaczone głównie dla inwestorów szukających ekspozycji na indeksy rynku towarowego, które są skonstruowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na surowce i towary ze strony światowej gospodarki. Indeksy te zapewniają ekspozycję na towarowe kontrakty futures o różnorodnych terminach wygasania i dążą do maksymalizacji stóp zwrotu w sytuacji występowania istotnych różnic w cenach kontraktów wygasających w najbliższym czasie oraz kontraktów wygasających w dłuższym horyzoncie. Dla każdego towarowego kontraktu futures został zdefiniowany specjalny kalendarz rolowania (rollover calendar), który uwzględnia m.in. takie czynniki specyficzne dla każdego kontraktu jak struktura terminowa (krzywe terminowe), sezonowość i płynność. Wagi poszczególnych towarów i surowców w indeksach są zależne od spodziewanego globalnego popytu na nie i są korygowane (sprowadzane do docelowych wartości) co pół roku. Skład indeksów jest natomiast rewidowany i dostosowany do bieżących potrzeb przez komitet inwestycyjny raz w roku.

Płatności instrumentów typu ETN są powiązane z wynikami odpowiednich indeksów RICI Enhanced pomniejszonymi o opłatę inwestorską (investor fee) wynoszącą 0,95% w skali roku. Inwestorzy mają codziennie prawo zażądać od RBS odkupienia tych instrumentów, z zastrzeżeniem spełnienia warunku minimalnej wielkości takiego odkupienia. RBS może również, według własnego uznania, wykupić te ETN-y w dowolnym momencie przed terminem ich zapadalności (przypada on na październik 2042 r.).

RBS Rogers Enhanced Commodity Index ETN naśladuje wyniki indeksu RICI Enhanced Commodity Total Return, który zapewnia ekspozycję na ceny 36 surowców i towarów (poprzez rynek kontraktów futures) z wszystkich głównych grup towarowych (docelowo największe udziały posiadają surowce energetyczne – 41% i towary rolne – 38%; ich pełna lista znajduje się w załączonym pliku), a jednocześnie zapewnia odsetki, które mogą być uzyskane w wyniku zainwestowania zabezpieczenia gotówkowego (cash collateral) w amerykańskie bony skarbowe. Największe wagi w indeksie w końcu 2012 r. posiadały: ropa naftowa WTI (13,43%), ropa Brent (10,42%), kukurydza (6,83%) i gaz ziemny (6,61%).

RBS Rogers Enhanced Agriculture ETN naśladuje wyniki indeksu RICI Enhanced Agriculture Total Return, który zapewnia ekspozycję na ceny 20 towarów rolnych (poprzez rynek kontraktów futures; ich pełna lista znajduje się w załączonym pliku), a jednocześnie zapewnia odsetki, które mogą być uzyskane w wyniku zainwestowania zabezpieczenia gotówkowego w amerykańskie bony skarbowe. Największe wagi w indeksie w końcu 2012 r. posiadały: kukurydza (18,15%), cukier (8,19%), soja (8,05%) i pszenica (7,80%).

RBS Rogers Enhanced Energy ETN naśladuje wyniki indeksu RICI Enhanced Energy Total Return, który zapewnia ekspozycję na ceny 6 surowców energetycznych (poprzez rynek kontraktów futures; są to: ropa WTI, ropa Brent, gaz ziemny, benzyna bezołowiowa, olej opałowy i olej napędowy), a jednocześnie zapewnia odsetki, które mogą być uzyskane w wyniku zainwestowania zabezpieczenia gotówkowego w amerykańskie bony skarbowe. Największe wagi w indeksie w końcu 2012 r. posiadały: ropa WTI (32,35%), ropa Brent (24,85%), i gaz ziemny (15,91%).

RBS Rogers Enhanced Precious Metals ETN naśladuje wyniki indeksu RICI Enhanced Precious Metals Total Return, który zapewnia ekspozycję na ceny 4 metali szlachetnych (poprzez rynek kontraktów futures; są to: złoto, srebro, pallad i platyna), a jednocześnie zapewnia odsetki, które mogą być uzyskane w wyniku zainwestowania zabezpieczenia gotówkowego w amerykańskie bony skarbowe. Największe wagi w indeksie w końcu 2012 r. posiadały złoto (50,36%) i srebro (23,37%).

RBS Rogers Enhanced Industrial Metals ETN naśladuje wyniki indeksu RICI Enhanced Industrial Metals Total Return, który zapewnia ekspozycję na ceny 6 metali przemysłowych (poprzez rynek kontraktów futures; są to: miedź, aluminium, cynk, ołów, nikiel), a jednocześnie zapewnia odsetki, które mogą być uzyskane w wyniku zainwestowania zabezpieczenia gotówkowego w amerykańskie bony skarbowe. Największe wagi w indeksie w końcu 2012 r. posiadały: aluminium (30,67%), miedź (30,36%) i cynk (15,61%).

Szczegółowe informacje na temat ww. instrumentów, naśladowanych przez nie indeksów i wykorzystywanych przez nie strategii, a także na temat inwestowania w surowce zawiera poniższa broszura.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.