Skip to main content

Nowy dłużny ETF iShares chroniący przed inflacją na platformie NYSE Arca

Na początku grudnia 2010 r. iShares – największy na świecie provider funduszy ETF – wprowadził na NYSE Arca (elektroniczną platformę handlu m.in. tytułami uczestnictwa funduszy ETF należącą do NYSE Euronext) swój nowy produkt. iShares Barclays 0-5 Year TIPS Bond Fund to fundusz dłużny oferujący ekspozycję na krótkoterminowe (o terminie zapadalności do 5 lat) amerykańskie papiery skarbowe chroniące przed inflacją (TIPS – Treasury Inflation Protected Security) wypłacające co miesiąc dochód indeksowany inflacją. Fundusz ten jest – według BlackRock – obecnie jedynym instrumentem finansowym typu ETF, który oferuje dostęp do najkrótszego końca krzywej rentowności amerykańskich instrumentów skarbowych (tj. do jednego roku). Podobny instrument znajdujący się w ofercie Pimco (PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Fund) inwestuje w instrumenty o terminie zapadalności od roku do 5 lat. Dzięki temu zapewnia on wysoki poziom wrażliwości na ewentualne zmiany stóp procentowych w USA.

iShares Barclays 0-5 Year TIPS Bond Fund inwestuje wyłącznie w instrumenty typu TIPS, których termin zapadalności waha się pomiędzy 0 a 5 lat. Jego celem jest naśladowanie zachowania indeksu Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years (Series-L). W przeciwieństwie do innych ETF-ów inwestujących w tego rodzaju aktywa, ten trzyma ww. instrumenty finansowe aż do ich zapadalności. Oznacza to, że instrumenty typu TIPS nabywane przez ten fundusz wypłacają (poprzez dywidendę) dochód dostosowany do inflacji, a następnie zwracają kapitał funduszowi w momencie zapadalności. Z tych środków są następnie nabywane kolejne TIPS. W wyniku działania tego mechanizmu, większy udział procentowy w zyskach inwestora pochodzi z dochodu dostosowanego do stopy inflacji, niż ma to miejsce w innych funduszach lokujących aktywa w TIPS. Ważną cechą TIPS jest także niski poziom korelacji z innymi klasami aktywów.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,20% w skali roku. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 14 różnych amerykańskich papierów skarbowych typu TIPS, z czego 86,1% to instrumenty o terminie zapadalności od roku do 5 lat, a 11,7% to instrumenty o terminie zapadalności od 0 do 1 roku.

Dzięki wprowadzeniu nowego funduszu łączna liczba dłużnych ETF-ów oferowanych przez iShares wzrosła do 33. Według danych FactSet, Bloomberga i BlackRocka iShares dysponuje obecnie największą liczbą dłużnych ETF-ów, do których wpłacono w 2010 roku dwukrotnie więcej kapitału netto niż do innych providerów dłużnych funduszy ETF (14 mld USD). W końcu listopada 2010 r. w dłużnych ETF-ach iShares było łącznie zgromadzone 93 mld USD.

W sumie iShares posiada w swojej ofercie ponad 460 funduszy ETF notowanych na 19 giełdach papierów wartościowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.