Skip to main content

Nowe dłużne i mieszane fundusze ETF w ofercie iShares

W kwietniu 2012 r. spółka BalckRock uruchomiła pięć nowych funduszy ETF pozwalających inwestorom uzyskać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych w państwach wschodzących, globalny rynek obligacji typu high-yield oraz na realizację strategii dochodowej przy wykorzystaniu różnorodnych typów aktywów. Tytuły uczestnictwa tych funduszy trafiły do obrotu na platformę NYSE Arca.

17 kwietnia 2012 r. rozpoczął działalność fundusz iShares Emerging Markets Corporate Bond Fund. Dąży on do naśladowania wyników indeksu Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index. Indeks ten obejmuje obligacje korporacyjne wyemitowane przez przedsiębiorstwa pochodzące z rynków wschodzących, tj. z Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji (oprócz Japonii), denominowane w dolarach amerykańskich. Kryteria włączenia konkretnych obligacji do portfela indeksu dotyczą: wartości wyemitowanych walorów (minimum 500 mln USD), łącznej wartości wyemitowanych papierów dłużnych (minimum 1 mld USD), rodzaju oprocentowania (stałoprocentowe) oraz czasu pozostałego do wykupu (minimum 13 miesięcy). Jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową, z maksymalnym udziałem obligacji jednego emitenta na poziomie 5%. W końcu czerwca w portfelu indeksu znajdowało się 435 obligacji, a w portfelu funduszu w dniu 13 sierpnia obecnych było 80 walorów. Tego samego dnia największy udział w aktywach funduszu posiadały obligacje brazylijskie (22,80%), rosyjskie (11,32%), meksykańskie (10,71%) i południowokoreańskie (8,32%). Dominującą część portfela stanowiły obligacje firm przemysłowych (62,9%) i firm z sektora finansowego (10,6%). Średni ważony kupon portfela funduszu w dniu 13 sierpnia wynosił 6,30%, średnia ważona zapadalność 7,81 lat, efektywne duration 5,63, a średnia stopa zwrotu w okresie do wykupu 4,43%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60%.

3 kwietnia 2012 r. zadebiutował iShares Emerging Markets High Yield Bond Fund. Jego celem inwestycyjnym jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie wyników indeksu Morningstar Emerging Markets High Yield Bond Index. Indeks ten obejmuje obligacje skarbowe i korporacyjne wyemitowane przez podmioty z rynków wschodzących (z Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji (oprócz Japonii)), denominowane w dolarach amerykańskich, charakteryzujące się ratingiem niższym niż inwestycyjny. Kryteria włączenia konkretnych obligacji do portfela indeksu dotyczą: wartości wyemitowanych walorów (minimum 500 mln USD), łącznej wartości wyemitowanych papierów dłużnych (minimum 1 mld USD), rodzaju oprocentowania (stałoprocentowe) oraz czasu pozostałego do wykupu (minimum 13 miesięcy). Metodologia konstrukcji indeksu Morningstar Emerging Markets High Yield Bond przewiduje także stosowanie pewnych ograniczeń podmiotowych: udział obligacji jednego emitenta nie może być wyższy niż 23% wartości portfela indeksu, łączny udział obligacji emitentów z wagą powyżej 5% nie może przekraczać 48%, a obligacji emitentów z wagą poniżej 5% jest ograniczony do 4,7%. W końcu czerwca w portfelu indeksu znajdowały się 172 obligacje, a w portfelu funduszu w dniu 13 sierpnia obecnych było 89 walorów. Tego samego dnia największy udział w aktywach funduszu posiadały obligacje tureckie (14,08%), wenezuelskie (13,44%) i filipińskie (11,06%). Dominującą część portfela stanowiły obligacje rządowe (63,3%) i obligacje firm przemysłowych (28,5%). Średni ważony kupon portfela funduszu w dniu 13 sierpnia wynosił 7,49%, średnia ważona zapadalność 9,45 lat, efektywne duration 5,97, a średnia stopa zwrotu w okresie do wykupu 7,10%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,65%.

5 kwietnia 2012 r. na NYSE Arca pojawił się iShares Global High Yield Corporate Bond Fund. Odzwierciedla on wyniki indeksu Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Indeks ten obejmuje denominowane w dolarach amerykańskich, euro, funtach szterlingach i dolarach kanadyjskich wysokodochodowe obligacje korporacyjne z państw rozwiniętych charakteryzujące się ratingiem niższym niż inwestycyjny. W końcu czerwca w portfelu indeksu znajdowało się 901 obligacji, a w portfelu funduszu w dniu 13 sierpnia obecnych było 170 walorów. Tego samego dnia zdecydowanie największy udział w aktywach funduszu posiadały obligacje spółek amerykańskich (65,95%); relatywnie duże udziały miały także obligacje firm brytyjskich (5,39%), luksemburskich (3,62%) i francuskich (3,46%). Niemal cały portfel wypełniały obligacje denominowane w dolarze amerykańskim (74,75%) i w euro (19,81%). W ujęciu sektorowym przeważały obligacje przedsiębiorstw przemysłowych (14,79%) oraz firm reprezentujących sektor usług konsumpcyjnych (14,45%) oraz branżę finansową (12,57%). Średni ważony kupon portfela funduszu w dniu 13 sierpnia wynosił 7,68%, średnia ważona zapadalność 4,24 lat, efektywne duration 3,66, a średnia stopa zwrotu w okresie do wykupu 6,33%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,40%.

Dwa dni wcześniej na NYSE Arca zadebiutował iShares Global ex USD High Yield Corporate Bond Fund. Replikuje on wyniki indeksu Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. Indeks ten obejmuje denominowane w euro, funtach szterlingach i dolarach kanadyjskich wysokodochodowe obligacje korporacyjne z państw rozwiniętych o ratingu niższym niż inwestycyjny. W końcu czerwca w portfelu indeksu znajdowało się 267 obligacji, a w portfelu funduszu w dniu 13 sierpnia obecnych było 111 walorów. Tego samego dnia największy udział w portfelu funduszu posiadały obligacje spółek francuskich (17,42%), luksemburskich (14,70%), brytyjskich (13,59%), holenderskich (9,12%) i niemieckich (8,78%). Prawie 95 proc. portfela stanowiły obligacje denominowane w euro (84,36%) i w funtach szterlingach (8,70%). W ujęciu sektorowym przeważały obligacje firm sektora przemysłowego (24,57%), dóbr konsumpcyjnych (20,72%), finansowego (11,89%) i usług konsumpcyjnych (11,04%). Średni ważony kupon portfela funduszu w dniu 13 sierpnia wynosił 7,30%, średnia ważona zapadalność 3,92 lat, efektywne duration 3,32, a średnia stopa zwrotu w okresie do wykupu 7,12%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,40%.

Tego samego dnia do notowań na NYSE Arca weszły tytuły uczestnictwa funduszu iShares Morningstar Multi-Asset Income Index Fund. Stara się naj najwierniej odzwierciedlić wyniki indeksu Morningstar Multi-Asset High Income Index. Jest to szeroko zdywersyfikowany indeks, którego zadaniem jest dostarczanie wysokiego bieżącego dochodu, przy jednoczesnym utrzymywaniu wzrostu wartości kapitału w długim okresie. Celem indeksu jest umożliwienie inwestorom realizacji tego rodzaju strategii poprzez inwestowanie ok. 60 proc. aktywów w walory oferujące ekspozycję na segment instrumentów o stałym dochodzie, ok. 20 proc. aktywów w instrumenty rynku akcji (w obu przypadkach są to fundusze iShares) oraz ok. 20 proc. w instrumenty finansowe stanowiące alternatywne źródła dochodu (np. akcje uprzywilejowane, udziały w funduszach nieruchomości). Udział w indeksie funduszy posiadających ekspozycję na walory denominowane w innej walucie niż dolar amerykański nie może być wyższy niż 25 proc. W dniu 13 sierpnia największy udział w portfelu funduszu posiadały tytuły uczestnictwa iShares iBoxx High Yield Corporate Bond Fund (19,90%), iShares JP Morgan Emerging Markets Bond Fund (15,47%), iShares DJ Select Dividend Fund (15,07%), iShares S&P Preffered Stock Index Fund (14,85%) oraz iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund (14,73%). W podziale na klasy aktywów przeważały instrumenty finansowe z ekspozycją na krajowe (tj. amerykańskie) instrumenty dłużne (44,50%), krajowe akcje (29,92%) oraz zagraniczne instrumenty o stałym dochodzie (15,47%). Średni wskaźnik cena do zysku portfela wynosił w końcu czerwca 4,49, a wskaźnik cena do wartości księgowej 0,65. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.