Skip to main content

Morningstar wprowadził Active/Passive Barometer do mierzenia wyników menedżerów zarządzających aktywnie funduszami względem ich pasywnych odpowiedników

25 czerwca spółka Morningstar wprowadziła „Active/Passive Barometer” aby ułatwić inwestorom pomiar wyników aktywnych amerykańskich menedżerów zarządzających funduszami względem pasywnie zarządzanych amerykańskich funduszy w poszczególnych kategoriach analizowanych przez Morningstar. Koncepcja ta została przedstawiona podczas 27. dorocznej konferencji „Morningstar Investment Conference” adresowanej do doradców finansowych, która odbyła się w Chicago. Opublikowany przez Morningstar raport „Morningstar’s Active/Passive Barometer. A new yardstick for an old debate” pokazuje wyniki menedżerów aktywnie zarządzających amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu jako benchmarku (punktu odniesienia) alternatywnych, pasywnych sposobów inwestowania.

Według Bena Johnsona, szefa działu badań w Morningstar, „nowy barometr jest dla inwestorów bieżącym, praktycznym testem na to, jak aktywni menedżerowie radzą sobie w porównaniu z pasywnymi alternatywami. Nasze podejście koncentruje się na wynikach rzeczywiście istniejących podmiotów, nie zaś indeksów. Ponadto replikujemy doświadczenie inwestorów poprzez badanie funduszy w oparciu o ich przynależność do określonej kategorii na początku badanego okresu, kontrolowanie czasu ich trwania oraz biorąc pod uwagę znaczenie opłat”.

Metodologia stosowania przez Morningstar polega na obliczaniu wskaźników sukcesu (success rates), które wskazują procent aktywnie zarządzanych funduszy, które wciąż działają i które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż stopa zwrotu osiągana przez przeciętny pasywny fundusz w tym samym okresie, w danej kategorii inwestycyjnej. Średnia stopa zwrotu pasywnego funduszu odzwierciedla rzeczywisty, uwzględniający opłaty, wynik pasywnych funduszy w danej kategorii. Morningstar oblicza także wskaźniki sukcesu dla każdego kwartyla opłat w każdej kategorii inwestycyjnej.

Kluczowe wnioski wynikające z pierwszego badania (Morningstar planuje je uaktualniać dwa razy w roku) przeprowadzonego na podstawie danych z końca 2014 r. przedstawiają się następująco:

  • Aktywnie zarządzane fundusze osiągnęły gorsze wyniki od swoich pasywnych odpowiedników w niemal wszystkich klasach aktywów i kategoriach inwestycyjnych Morningstara przebadanych w raporcie, zwłaszcza w okresie 10-letnim. Pokazują to wyraźnie wyniki przedstawione w tabeli, w której zamieszczono wartości wskaźników sukcesu funduszy aktywnie zarządzanych w poszczególnych kategoriach inwestycyjnych w okresie ostatniego roku, trzech lat, pięciu lat i dziesięciu lat – w większości przypadków są one niższe od 50%. Jedynym wyjątkiem były fundusze inwestujące w amerykańskie spółki wartościowe (value funds) o średniej kapitalizacji – w ich przypadku wskaźnik sukcesu dla ostatnich 10 lat nieznacznie przekroczył 50 procent (54,4%). Ponadto aktywnie zarządzane fundusze zanotowały wyższe wskaźniki śmiertelności (mortality rates) (wskaźnik ten opisuje relację zlikwidowanych funduszy w danym okresie do liczby funduszy funkcjonujących na początku tego okresu) z powodu ich zamknięcia lub połączenia z innym funduszem.

  • Aktywnie zarządzane fundusze o niskich kosztach z większym prawdopodobieństwem przetrwały na rynku i pokonały aktywnie zarządzane fundusze o wyższych kosztach w długim okresie. Niskokosztowe aktywnie zarządzane fundusze miały jednak niższe średnie annualizowane stopy zwrotu w porównaniu ze średnim wynikiem pasywnie zarządzanych funduszy w 9 spośród 12 kategorii Morningstara przebadanych w raporcie.

  • W ruchomych trzyletnich i pięcioletnich okresach 72,9% i 69,7% aktywnie zarządzanych funduszy obligacji inwestujących w średnioterminowe obligacje (intermediate-term bond funds) okazało się lepszych od ich pasywnych odpowiedników – to wynik znacznie lepszy od aktywnie zarządzanych funduszy akcji amerykańskich. Żadna kategoria aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych nie osiągnęła wskaźnika sukcesu wyższego od 50 procent w tych samych okresach.

  • Aktywnie zarządzane fundusze inwestujące w akcje amerykańskich spółek wartościowych charakteryzowały się wyższymi wskaźnikami sukcesu w długim terminie niż fundusze inwestujące w spółki wzrostowe (growth funds) oraz fundusze łączące inwestycje w spółki wartościowe i wzrostowe (blend funds). Dla okresu dziesięcioletniego wskaźniki sukcesu dla funduszy inwestujących w spółki wartościowe o dużej, średniej i niskiej kapitalizacji wyniosły odpowiednio 38,2%, 54,4% i 48,4%.

  • Najwyższą wartość wskaźnika sukcesu w okresie dziesięcioletnim odnotowały aktywnie zarządzane niskokosztowe fundusze inwestujące w spółki wartościowe o średniej kapitalizacji (68,2%), natomiast najniższa wartość tego wskaźnika przypadła na aktywnie zarządzane wysokokosztowe fundusze inwestujące zarówno w spółki wartościowe jak i spółki wzrostowe o średniej kapitalizacji (4,6%).

  • W okresie ostatnich 10 lat 40,2% aktywnie zarządzanych funduszy inwestujących na rynkach zagranicznych w spółki zarówno wartościowe jak i wzrostowe, o wysokiej kapitalizacji (foreign large blend funds) przetrwało i osiągnęło lepszy wynik inwestycyjny od przeciętnego wyniku ich pasywnych odpowiedników. To niemal dwukrotnie wyższy wskaźnik sukcesu niż w przypadku tej samej grupy funduszy inwestujących na rynku amerykańskim (21,6%).

  • Amerykańscy inwestorzy mają tendencję do wybierania funduszy osiągających lepsze wyniki inwestycyjne, czego dowodem jest fakt, iż w poszczególnych kategoriach stopy zwrotu ważone aktywami były na ogół wyższe od równoważonych stóp zwrotu. Przykładowo ważona aktywami stopa zwrotu funduszy inwestujących w duże amerykańskie spółki wartościowe i wzrostowe w ruchomym 10-letnim okresie wyniosła 6,74%, podczas gdy równoważona stopa zwrotu dla tej samej kategorii funduszy wyniosła 6,42%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.