Skip to main content

Morningstar stworzył nowe narzędzie do wyboru najlepszych funduszy śledzących indeksy strategic beta

Podczas piątej dorocznej konferencji „Morningstar ETF Conference”, która odbyła się w dniach 17-19 września 2014 r. w Chicago, spółka Morningstar – wiodący dostawca niezależnych analiz inwestycyjnych w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji (spółka dostarcza dane na temat ok. 473 tys. rozwiązań inwestycyjnych, w tym akcji, funduszy inwestycyjnych i podobnych instrumentów finansowych) – zaprezentowała pierwszy w branży asset management system klasyfikacji instrumentów finansowych typu ETPs (exchange-traded products) (w tym także funduszy ETF) opartych na indeksach typu strategic (smart) beta. System ten ma ułatwić inwestorom lepszą identyfikację, porównywanie i analizowanie produktów inwestycyjnych typu strategic beta. Morningstar opublikował także swój pierwszy globalny raport dotyczący instrumentów ETP typu strategic beta „A Global Guide to Strategic Beta Exchange-Traded Products”.

Morningstar definiuje pojęcie strategic beta jako klasę produktów inwestycyjnych śledzących zachowanie indeksów, które mają na celu albo poprawę wyników inwestycyjnych, albo zmianę poziomu ryzyka w stosunku do standardowego benchmarku. Jest to dynamicznie rozwijająca się grupa produktów stanowiąca kompromisowe rozwiązanie między aktywnie i pasywnie zarządzanymi instrumentami inwestycyjnymi. Platformy inwestycyjne Morningstara przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych i doradców – Morningstar Direct, Morningstar Office oraz Morningstar Advisor Workstation – obejmują obecnie nowy system klasyfikacji i powiązane dane; dotyczy to także platformy Morningstar Data.

Klienci Morningstara mogą identyfikować, przeglądać i przeszukiwać instrumenty typu ETP na trzech poziomach. System najpierw identyfikuje produkty typu strategic beta jako produkty posiadające określony styl inwestycyjny, następnie analizuje je pod kątem strategicznego celu indeksu w oparciu o który zostały stworzone, wreszcie zaś analizuje ten cel strategiczny na bardziej szczegółowym poziomie.

Klasyfikacja obejmuje trzy grupy strategii: zorientowane na zysk (return-oriented), zorientowane na ryzyko (risk-oriented) oraz pozostałe. Strategie zorientowane na zysk próbują poprawić stopę zwrotu lub wyizolować określone źródło zysku w stosunku do benchmarku. Ta grupa obejmuje następujące substrategie: wartości (value), wzrostu (growth), momentum, jakości (quality), fundamentów (fundamentals), ważenia/filtrowania na podstawie dywidendy (dividend screened/weighted), ważenia zyskami (earnings weighted), ważenia dochodami (revenue weighted), oczekiwanych stóp zwrotu (expected returns), zysku akcjonariusza (shareholder yield) oraz wieloczynnikowa (multi-factor). Strategie zorientowane na ryzyko próbują zmniejszyć lub zwiększyć poziom ryzyka w stosunku do benchmarku. W jej ramach wyróżniono substrategie: minimalnej zmienności/wariancji (minimum volatility/variance), niskiego/wysokiego współczynnika beta (low/high beta), ważenia ryzykiem (risk weighted), parytetu ryzyka (risk parity), maksymalnego zróżnicowania (maximum diversification) oraz dekorelacji (de-correlation). W grupie pozostałych strategii znalazły się substrategie nie zorientowane ani na zysk, ani na ryzyko. W jej skład wchodzą substrategie: równego ważenia (equal weighted), nietradycyjnych towarów (non-traditional commodity), nietradycyjnych instrumentów o stałym dochodzie (non-traditional fixe income) oraz wielu aktywów (multi-asset).

Opracowany przez Morningstar raport „A Global Guide to Strategic Beta Exchange-Traded Products” analizuje trendy w zakresie wzrostu aktywów, napływu środków, rozwoju produktów oraz opłat w segmencie instrumentów typu strategic beta w poszczególnych regionach świata. Ponadto dokonuje oceny źródeł pochodzenia tego typu produktów oraz różnego rodzaju ryzyk, które produkty oparte na tych strategiach próbują kontrolować. Jest wreszcie praktycznym przewodnikiem służącym do analizowania instrumentów strategic beta ETPs.

Najważniejsze wnioski pochodzące z tego raportu to:

  • według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. Morningstar zidentyfikował w swojej bazie danych 673 produkty ETP typu strategic beta na całym świecie posiadające aktywa o wartości ok. 396 mld USD;

  • produkty strategic beta stanowią 19 procent rynku instrumentów typu ETP w Stanach Zjednoczonych i tylko 1,5 procent w regionie Azji i Pacyfiku;

  • produkty oparte na indeksach powiązanych z dywidendami stanowią większość we wszystkich analizowanych regionach – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i w regionie Azji i Pacyfiku;

  • istnieje dodatnia korelacja pomiędzy stopniem rozwoju rynku produktów strategic beta a etapem rozwoju rynku instrumentów typu ETP w danym regionie oraz poziomem rozwoju branży zarządzania aktywami w ogóle;

  • produkty ETP o charakterze strategic beta mają zwykle bardziej konkurencyjne wskaźniki kosztów (expense ratios) w stosunku do porównywalnych produktów zarządzanych w sposób aktywny, choć w niektórych przypadkach wskaźniki te są tylko nieznacznie niższe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.