Skip to main content

Morning przyznał po raz pierwszy swoje nagrody dla podmiotów z branży funduszy ETF

W dniach 4-5 października odbyła się w Chicago trzecia konferencja dotycząca funduszy ETF zorganizowana przez firmę Morningstar – „ETF Invest Conference”. W jej ramach Morningstar przyznał po raz pierwszy swoje nagrody dla dostawców funduszy ETF – ETF Provider Awards.

Nagrody te są oparte na czysto ilościowym procesie, którzy mierzy zdolność funduszy ETF do śledzenia indeksu oraz łatwości obrotu ich tytułami uczestnictwa; mniejszą rolę odgrywają natomiast w tym przypadku historyczne stopy zwrotu funduszy. Nabywając te instrumenty finansowe inwestorzy oczekują bowiem przede wszystkim osiągnięcia stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do stopy zwrotu określonego indeksu. Stąd też zwracają oni uwagę głównie na czynniki, które mogą spowodować, iż stopa zwrotu ETF-u będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu. Do czynników tych należy zdolność funduszu ETF do zreplikowania stopy zwrotu indeksu przy minimalnych kosztach, błąd naśladowania (tracking error) oraz koszty transakcyjne (trading costs).

Przyznano w sumie nagrody w 74 kategoriach (kryterium była minimalna liczba zakwalifikowanych do konkursu ETF-ów) – 37 w kategoriach „instytucjonalnych” i tyle samo w „detalicznych”. Podział ten jest istotny z uwagi na różne potrzeby tych dwóch grup inwestorów , różny horyzont inwestycyjny oraz odmienne oczekiwania w zakresie płynności funduszy ETF. Inwestorzy detaliczni stosujący zazwyczaj strategię „kup i trzymaj” (buy-and-hold) zwracają uwagę przede wszystkim na poziom opłat, gdyż w przypadku inwestowania długoterminowego (jakie preferują) to właśnie poziom opłat decyduje w istotnym stopniu o osiąganych stopach zwrotu. Natomiast inwestorzy instytucjonalni, którzy z reguły inwestują bardzo duże środki finansowe, kładą głównie nacisk na płynność tych instrumentów finansowych. W ich przypadku koszty transakcyjne (będące konsekwencją niskiej płynności) mogą szybko okazać się wyższe niż oszczędności wynikające z niskich opłat. Stąd też Morningstar zdecydował się przyznać nagrody w tych dwóch kategoriach – nagrody detaliczne (retail award) uwzględniają przede wszystkim koszty posiadania tytułów uczestnictwa funduszy ETF (holding costs), zaś nagrody instytucjonalne (institutional awards) kładą nacisk na koszty wpływu na rynek (impact costs).

Lista laureatów nagród Morningstara znajduje się w poniższym załączniku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.