Skip to main content

Koszty w amerykańskich funduszach indeksowych i aktywnie zarządzanych spadają od ponad dwóch dekad

Jak poinformował amerykański Investment Company Institute, średnie wskaźniki kosztów (expense ratios) w funduszach akcyjnych, hybrydowych i obligacji w USA – w tym w funduszach aktywnie zarządzanych i indeksowych – wykazują tendencję spadkową już od ponad dwóch dekad. Raport ICI „Trends in the expenses and fees of funds 2018” wskazuje na trzy główne przyczyny obniżania się opłat w funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych: wzrost zainteresowania inwestorów niskokosztowymi funduszami (lub niskokosztowymi kategoriami tytułów uczestnictwa), rosnącą konkurencję w branży zarządzania aktywami oraz rosnące korzyści skali.

Zdaniem Shelly Antoniewicz z ICI rosnący popyt na niskokosztowe fundusze jest konsekwencją istotnej zmiany modelu biznesowego w branży asset management, polegającej na tym, iż coraz większa rzesza inwestorów płaci bezpośrednio za poradę inwestycyjną i za pomoc przy inwestowaniu ze strony profesjonalistów, natomiast w coraz mniejszym stopniu płaci w sposób pośredni, tj. poprzez opłaty pobierane przez fundusze.

ICI analizuje trendy występujące w opłatach w funduszach inwestycyjnych w USA za pomocą średnich ważonych aktywami (a nie średnich arytmetycznych)– w ten sposób ocenia wydatki, jakie uczestnicy faktycznie ponoszą inwestując w fundusze, co pozwala uwzględniać zarówno spadek wartości wskaźników kosztów (procentowa relacja całkowitych rocznych wydatków funduszu do jego aktywów netto), jak też rosnące zainteresowanie inwestorów funduszami obciążającymi uczestników niższymi kosztami. Porównując wskaźniki z roku 2018 do wskaźników z 1997 roku okazuje się, że inwestorzy zapłacili w minionym roku średnio:

  • o 44 procent mniej w funduszach akcyjnych,

  • o 41 procent mniej w funduszach obligacji,

  • o 28 procent mniej w funduszach hybrydowych (mieszanych).

Raport ICI wskazuje na obniżkę kosztów zarówno w aktywnie jak i pasywnie zarządzanych funduszach akcyjnych i obligacji. Przykładowo w latach 1997-2018 średnie wskaźniki kosztów aktywnie zarządzanych i indeksowych funduszy akcyjnych w USA zmniejszyły się, odpowiednio, o 27 procent i 70 procent. W przypadku funduszy obligacji spadek średnich wskaźników kosztów wyniósł, analogicznie, 34 procent i 67 procent.

W 2018 r. średni wskaźnik kosztów aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych obniżył się do 0,76% (z 0,79% w 2017 r.), zaś średni wskaźnik kosztów aktywnie zarządzanych funduszy obligacji obniżył się do 0,55% (z 0,56% w 2017 r.). W tym samym okresie średnie wskaźniki kosztów indeksowych funduszy akcyjnych i obligacji nie zmieniły się i wynoszą, odpowiednio, 0,08% i 0,07% (por. poniższy wykres).

Wskaźniki kosztów funduszy z docelową datą (target-date funds), które zwykle inwestują w inne fundusze inwestycyjne, spadły w latach 2008-2018 o 40 procent. W ubiegłym roku inwestorzy płacili średnio w tego rodzaju funduszach 0,40%, podczas gdy w 2017 r. było to 0,44%.

Jednym z dowodów na rosnący popyt na fundusze charakteryzujące się relatywnie niskimi kosztami jest fakt, iż 5 procent aktywnie zarządzanych globalnych funduszy akcyjnych, funduszy obligacji i funduszy hybrydowych o najniższych kosztach, pozyskało (odpowiednio) 26 mld USD i 51 mld USD nowego kapitału netto. Krajowe (amerykańskie) indeksowe fundusze akcyjne, globalne indeksowe fundusze akcyjne oraz indeksowe fundusze obligacji i hybrydowe cechujące się najniższymi kosztami (ich wysokość znajdowała się w najniższym kwartylu) zanotowały napływ netto kapitału.

Fundusze ETF są z reguły zarządzane pasywnie (mają za zadanie odwzorowywanie wyników indeksów), stąd też z reguły nie uwzględniają opłat dystrybucyjnych, opłat za obsługę i prowadzenie rachunku w swoich wskaźnikach kosztów. W związku z powyższym wskaźniki te są w ich przypadku z reguły niskie. W 2018 r. wskaźnik taki w akcyjnych indeksowych ETF-ach obniżył się do 0,20% (z 0,21% w 2017 r.), a w obligacyjnych do 0,16% (z 0,18% w 2017 r.) (por. poniższy wykres). Spadające wskaźniki kosztów w pasywnie zarządzanych ETF-ach są w dużej mierze związane z coraz dojrzalszym segmentem tych funduszy – konkurencja i korzyści skali nadal wywierają silną presję na obniżanie wskaźników kosztów.

Bliższe informacje na temat trendów dotyczących kosztów na amerykańskim rynku funduszy inwestycyjnych w poprzednich latach (okres 1996-2015) można także znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.