Skip to main content

Kolejny innowacyjny aktywnie zarządzany ETF w ofercie AdvisorShares

5 października 2011 r. amerykańska firma AdvisorShares Investments specjalizująca się w aktywnie zarządzanych funduszach ETF wprowadziła na rynek NYSE Arca kolejny innowacyjny produkt – TrimTabs Float Shrink ETF. Portfelem funduszu zarządza spółka TrimTabs Asset Management wchodząca w skład TrimTabs Investment Research.

Polityka inwestycyjna tego funduszu jest oparta na metodologii opracowanej przez założoną w 1990 r. przez Charlesa Biedermana firmę TrimTabs. Ma ona za zadanie mierzyć zmiany w float shrink (zmiana netto liczby wyemitowanych akcji), zmiany w wolnych przepływach pieniężnych (free cash flow) (po uwzględnieniu podatku dochodowego, opłat bezgotówkowych, ale po odjęciu wydatków inwestycyjnych) oraz emisję netto papierów dłużnych. Strategia realizowana przez fundusz polega na wyborze 100 amerykańskich przedsiębiorstw charakteryzujących się najlepszymi parametrami w ww. trzech kategoriach spośród 3000 największych amerykańskich spółek publicznych. Spółkom tym przydzielane są równe udziały w portfelu funduszu, zaś zmiana składu portfela i jego równoważenie następuje okresowo wraz ze zmianami ww. parametrów korporacyjnych. Według TrimTabs metodologia ta pozwala wybrać te spółki, które nie zapożyczają się w celu wykupu akcji, generują cash flow i wykorzystują tę gotówkę w celu zmniejszenia obrotu akcjami – firmy te z kolei powinny – jak pokazuje historia – zachowywać się lepiej od średniej rynkowej.

Celem funduszu jest generowanie długoterminowych stóp zwrotu przewyższających całkowitą stopę zwrotu z indeksu Russell 3000 obejmującego duże i średnie amerykańskie przedsiębiorstwa, przy niższej zmienności.

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 1,29% w skali roku. Fundusz zamierza wypłacać raz w roku dywidendę.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.