Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF we wrześniu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wzrosła w końcu września do rekordowego poziomu 1 181,3 mld USD. Znaczący wzrost aktywów w ubiegłym miesiącu (aż o 119,4 mld USD – zdecydowanie najwięcej w tym roku) był spowodowany przede wszystkim poprawą koniunktury na światowych, a w szczególności na amerykańskich parkietach. W ujęciu procentowym aktywa exchange-traded funds na świecie zanotowały wzrost o 11,2%. W trzech pierwszych kwartałach 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował wzrost o 14,0% (145,3 mld USD, podczas gdy indeks MSCI World wyrażony w dolarach tym samym okresie indeks wzrósł jedynie o 0,9%.

Podobnie jak np. w marcu lub lipcu (kiedy to globalny rynek ETF-ów także odnotowywał istotne wzrosty) za zmianę wartości środków finansowych był odpowiedzialny w pierwszej kolejności rynek amerykański – największy rynek tych instrumentów finansowych na świecie. Wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu aż o 81,5 mld USD do 797,2 mld USD (+11,4%). Znacząca dynamika wzrostu aktywów miała miejsce także w Japonii (+ 26,3%, czyli 6,4 mld USD do 30,7 mld USD), w Europie (+11,0%, czyli 25,3 mld USD do 256,2 mld USD), w Kanadzie (+7,6%, czyli 2,4 mld USD do 34,0 mld USD) oraz w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (+6,4%, czyli 3,1 mld USD do 51,3 mld USD). Jedynie w krajach Ameryki Łacińskiej odnotowano nieznaczny spadek wartości aktywów funduszy ETF – o 1,9 mld USD (do 10,0 mld USD). W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynki funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 31,7%, w Japonii – o 24,4% oraz w Kanadzie – o 19,1%. Na głównych światowych rynkach tegoroczne wzrosty były nieco mniejsze: w Stanach Zjednoczonych 13,0%, a w Europie 12,9%.

Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu września w ujęciu globalnym były: iShares (534,6 mld USD – 45,3% rynku, 461 funduszy), State Street Global Advisors (163,8 mld USD – 13,9% rynku, 113 funduszy) oraz Vanguard (126,2 mld USD – 10,7% rynku, 63 fundusze). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych , natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (91,9 mld USD – 35,9% europejskiego rynku, 176 funduszy), Lyxor Asset Management (47,2 mld USD – 18,4% rynku, 147 funduszy) oraz db x-trackers (42,9 mld USD – 16,7% rynku, 135 funduszy). Trzech największych providerów funduszy ETF w Europie (z 37 funkcjonujących) odpowiada za 71,0% całego rynku tych funduszy na Starym Kontynencie.

We wrześniu napływ netto kapitału do europejskich funduszy ETF wyniósł 4,8 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y db x-trackers (2,2 mld USD oraz iShares (1,0 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Lyxora (-0,1mld USD). Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 30,8 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 7,5 mld USD, fundusze db x-trackers 5,3 mld USD, a fundusze Source 3,2 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu lipca były indeksy MSCI (w 359 takich podmiotach ulokowano 292,6 mld USD) oraz Standard & Poor’s (260,9 mld USD – 290 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (113,1 mld USD – 82 ETF-y) oraz Russell (68,5 mld USD – 67 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zwiększyły się we wrześniu aż o 107,4 mld USD (+13,0%) do rekordowego poziomu 931,7 mld USD. Wśród funduszy akcyjnych największą dynamikę wzrostów odnotowały fundusze inwestujące w regionie Azji i Pacyfiku (+17,4%), fundusze rynków wschodzących (+13,8%), fundusze rynku amerykańskiego (+13,2%) i fundusze rynku europejskiego (+12,1%). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 3,1% do poziomu 209,9 mld USD, przy czym fundusze typowo dłużne zanotowały wzrost aktywów o 3,5%, a gotówkowe spadek o 8,5%. Również fundusze towarowe (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych – o 9,3% do 35,4 mld USD. Od początku bieżącego roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zwiększyły się o 90,1 mld USD (w tym funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets wzrosły o 47,5 mld USD, z ekspozycją na rynek północnoamerykański wzrosły o 27,7 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski spadły o 2,6 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 42,9 mld USD, a funduszy towarowych o 9,8 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 63,7% aktywów całego rynku. 1226 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 443 fundusze ETF zarządzają środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie we wrześniu wzrosła aż o 71 do 2379. Dostarczycielami tych funduszy jest 129 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 5204 linii notowań na 45 giełdach na całym świecie (nowym podmiotem w tym gronie we wrześniu była m.in. GPW w Warszawie). W Europie funkcjonuje już ponad 1000 ETF-ów (1030, wtym po raz pierwszy klasyfikowany Lyxor ETF WIG20), zaś w Stanach Zjednoczonych 890. Od początku roku utworzono 478 nowych funduszy ETF, zaś 44 zostały wycofane z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 972 nowych ETF-ów.

W pierwszych trzech kwartałach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 58,2 mld USD, co oznacza wzrost o 14,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu września funkcjonowało także 878 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), czyli o 4 więcej niż w sierpniu. Posiadają one 1445 linii notowań na 20 parkietach. Ich providerami jest 49 podmiotów. Na koniec września ulokowano w nich aktywa o wartości 146,9 mld USD – o 11,9 mld USD (8,8%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu września na 48 giełdach notowane było łącznie 3257 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 6649 linii notowań) 158 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1328,2 mld USD – to rekordowy poziom w historii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.