Skip to main content

Globalne aktywa branży ETF przekroczą 7 bln USD do 2021 roku

Według opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez firmę konsultingową PwC raportu „ETFs: A roadmap to growth” w najbliższych pięciu latach należy spodziewać się przyspieszonego rozwoju funduszy ETF na świecie – oczekuje się, iż ich aktywa do 2021 r. przekroczą poziom 7 bln USD. Ten znaczący wzrost zostanie osiągnięty dzięki wchodzeniu na nowe rynki, rozwijaniu kanałów dystrybucji oraz klas aktywów. Oczekuje się, że wielu dostawców funduszy ETF rozszerzy swoją globalną ofertę i zaoferuje produkty na rynkach zagranicznych, aby konkurować poza rynkami krajowymi. Zdaniem PwC, aby odnieść sukces, firmy te będą musiały coraz lepiej rozumieć lokalne i globalne uwarunkowania prawne i podatkowe.

Zdaniem ankietowanych przez PwC podmiotów*, północnoamerykański rynek funduszy ETF wzrośnie do 2021 r. do poziomu 5,9 bln USD, co oznaczać będzie średnią skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) w wysokości 23%. W tej samej perspektywie czasowej europejski rynek ETF-ów ma rosnąć rocznie o 27% osiągając w 2021 r. wielkość 1,6 bln USD. Z kolei azjatycki rynek funduszy ETF ma odnotować w najbliższych pięciu latach średnią skumulowaną roczną stopę wzrostu w wysokości 18% i zarządzać w 2012 r. aktywami o wartości 560 mld USD (por. poniższy rysunek).

Oczekuje się, że postęp technologiczny i w zakresie analiz danych przyczyni się w znaczącym stopniu do rozwoju rynku ETF-ów poprzez zachęcanie do tworzenia nowych produktów oraz rozwój kanałów dystrybucji. Technologia cyfrowa i „big data” będą nadal umożliwiały firmom, które osiągnęły sukces, usprawnianie procesów podejmowania decyzji, redukowanie kosztów i przekształcanie relacji inwestorskich.

Trzema najważniejszymi segmentami napędzającymi globalny wzrost funduszy ETF mają być: doradcy finansowi, platformy internetowe i inwestorzy detaliczni. Platformy internetowe zastąpiły platformy zarządzania majątkiem (wealth management platforms) w gronie trzech najważniejszych kanałów dystrybucji.

Głównymi segmentami rynku ETF, które powinny rosnąć w najbliższych pięciu latach, są według respondentów: fundusze stałego dochodu (55%), fundusze akcji zagranicznych (55%) i fundusze multi-asset (40%). Najmniej wskazań dotyczyło funduszy alternatywnych (32%) i towarowych (26%) (por. poniższy rysunek).

Zdaniem europejskich respondentów najważniejszymi działaniami niezbędnymi do rozszerzenia penetracji ETF-ów na rynku detalicznym są: edukacja inwestorów, ekspansja robo-advisors oraz efektywność podatkowa. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się takie czynniki jak większa przejrzystość w zakresie opłat oraz szersza oferta produktowa (różne klasy aktywów).

Wśród pozostałych najważniejszych wniosków z przeprowadzonego badania wymienić warto następujące:

  • głównymi przeszkodami w rozwoju funduszy ETF zdaniem respondentów będą: zwiększony zakres regulacji prawnych (47% odpowiedzi) oraz brak efektywnych kanałów dystrybucji (42%);

  • najważniejszym czynnikiem w pozyskiwaniu aktywów jest siła marki korporacyjnej (zdaniem 60% respondentów jest to czynnik bardzo istotny). Do innych ważnych determinant rozwoju respondenci zaliczyli dotychczasowe osiągnięcia inwestycyjne (38%) oraz zróżnicowaną strategię inwestycyjną (40%). Natomiast zdaniem tylko 35% respondentów niższe koszty będą potencjalnym wyróżnikiem firm w przyszłości.

* PwC przeprowadził w 2015 r. ankietę wśród menedżerów z około 60 firm na całym świecie korzystając zarówno z strukturyzowanych kwestionariuszy, jak i przeprowadzając pogłębione wywiady. Ponad 70% z nich stanowili menedżerowie lub sponsorzy funduszy ETF, natomiast wśród pozostałych uczestników badania znalazły się firmy zarządzające aktywami, które obecnie nie oferują ETF-ów oraz dostawcy usług. Uczestnicy badania odpowiadają za ponad 80% globalnych aktywów branży ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.