Skip to main content

Gender w branży funduszy ETF

8 marca 2016 r. spółka State Street Global Advisors (SSGA) – firma asset management działająca w ramach State Street Corporation – wprowadziła na NYSE Arca fundusz SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF. Jest to fundusz, który dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia zachowania indeksu SSGA Gender Diversity, który obejmuje amerykańskie spółki publiczne o dużej kapitalizacji charakteryzujące się wysokim poziomem (w ramach swoich branż) zróżnicowania płciowego (gender diversity) w składzie zarządów i w kierownictwie wyższego szczebla.

Według badania przeprowadzonego przez MSCI w 2015 roku, w ramach którego zbadane zostały światowe trendy w zróżnicowaniu płci w zarządach spółek pomiędzy grudniem 2009 r. a sierpniem 2015 r. (Linda-Eling Lee, Ric Marshall, Damion Rallis, Matt Moscardi, Women on Boards: Global Trends in Gender Diversity on Corporate Boards), spółki w zarządach których co najmniej trzech członków zarządu stanowiły kobiety osiągały lepsze wyniki (biorąc pod uwagę zwrot z kapitału – ROE) od pozostałych o ponad 36 procent (10,1% wobec 7,4%). Pomimo tych ustaleń amerykańskie kobiety stanowią średnio tylko 16 procent członków władz wykonawczych w amerykańskich firmach.

Inspiracją dla SSGA do stworzenia ww. indeksu były starania California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) w celu zwrócenia uwagi na kwestie zróżnicowania płci w korporacyjnej Ameryce, w szczególności na kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w firmach. Aby pomóc wzmocnić działania organizacji charytatywnych na rzecz zwiększenia stopnia różnorodności płci, SSGA zadeklarowała, że przekaże część swoich dochodów organizacjom non-profit, które pomagają rozwijać się kobietom jako liderkom w biznesie i nauce.

Według Kristi Mitchem – wiceprezesa i szefowej Americas Institutional Client Group dla SSGA – nowy fundusz (którego ticker brzmi, notabene, SHE) ma pomóc w rozwiązaniu nierówności płci w korporacyjnej Ameryce oferując jednocześnie inwestorom możliwość generowania zysku z różnorodności płci. Fundusz ten uprawnia inwestorów do zwiększenia stopnia zróżnicowania płciowego w kierownictwach spółek i ma wspierać lepsze długoterminowe rozwiązania społeczne i gospodarcze mające na celu wspieranie różnorodności płciowej.

W skład portfela funduszu SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF wchodzą akcje 144 firm spośród tysiąca największych spółek publicznych w USA. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie obecności kobiet na stanowisku prezesa, w składzie zarządu i na wyższych szczeblach kierowniczych. Największy udział w portfelu funduszu mają obecnie (stan na 10 marca) akcje spółek: Berkshire Hathway (6,56%), Home Depot (6,47%), Oracle (4,76%), CVS Health (4,42%) i Amgen (4,33%). Fundusz stara się również zminimalizować rozbieżności między wagami sektorowymi w swoim portfelu a wagami sektorowymi w gronie 1000 największych publicznych amerykańskich firm w celu wyodrębnienia zróżnicowania płciowego jako głównego czynnika ekspozycji. Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Warto przy tej okazji dodać, iż SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF jest pierwszym ETF-em wykorzystującym indeks stworzony przez SSGA (tym samym wpisuje się w zjawisko określane jako self-indexing) oraz dopiero drugim instrumentem typu ETP (ale pierwszym funduszem ETF), który jest skoncentrowany na kwestii zróżnicowania płciowego. Pierwszym produktem indeksowym notowanym na giełdzie o takim charakterze był Barclays Women in Leadership ETN (instrument dłużny) wyemitowany w lipcu 2014 r. przez Barclays, którego celem jest odwzorowywanie wyników indeksu Barclays Women in Leadership Total Return USD (termin jego zapadalności przypada na lipiec 2024 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.