Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – wrzesień 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) we wrześniu 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zanotował największy w tym roku, największy od października 2008 r. i jeden z największych w historii spadek wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA zmniejszyła się aż o 89,3 mld USD czyli o 8,6% do 951,5 mld USD. Wartość aktywów funduszy w USA spadła więc poniżej poziomu biliona dolarów po raz pierwszy od grudnia 2010 r. W całym 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych spadły o 40,5 mld USD, czyli o 4,1%.

W największym stopniu zmniejszyły się we wrześniu aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs). W końcu września zarządzały one środkami o wartości 550,5 mld USD, czyli aż o 58,0 mld USD (9,5%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów szerokiego rynku amerykańskiego (broad-based domestic ETFs) uszczupliły swój stan posiadania o 31,9 mld USD (8,4%) i w końcu III kwartału dysponowały aktywami o wartości 345,8 mld USD. Wśród nich największy spadek wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych (large cap) i średnich spółek (mid cap) – odpowiednio o 16,5 mld USD i 6,1 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zmniejszyły się o 26,1 mld USD (11,3%). W tej grupie podmiotów największy spadek aktywów zaliczyły fundusze fundusze towarowe (commodities) (aż o 16,1 mld USD, czyli o 12,7%) oraz fundusze surowców naturalnych (natural resources) (o 5,1 mld USD).

W bardzo dużym stopniu zmniejszyły się we wrześniu także aktywa akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity ETFs) – odnotowały one spadek wartości zarządzanych aktywów aż o 33,4 mld USD (12,6%) do 232,3 mld USD. Najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – aż o 21,9 mld USD (16,3%) i funduszy globalnych (global) – o 4,5 mld USD.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond) zwiększyły się o 2,2 mld USD (1,3%) do 168,3 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond) (3,2 mld USD). Znaczący (o 7,2%) spadek wartości zarządzanych aktywów (o 28 mln USD do 361 mln USD) odnotowały hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych we wrześniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła aż 124,8 mld USD (trzeci wynik w tym roku) i była o 45,8 mld USD (26,9%) niższa niż w sierpniu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (64,3 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (small cap) (12,4 mld USD). Wysoka była jednak także wartość umorzonych udziałów w ETF-ach – wyniosła ona 118,9 mld USD (również trzeci rezultat w 2011 r.), czyli o 51,0 mld USD (30,0%) mniej niż w sierpniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (66,0 mld USD) i fundusze małych spółek (13,0 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło we wrześniu +5,9 mld USD. Najlepsze saldo zanotowały fundusze obligacji korporacyjnych (+4,1 mld USD) oraz fundusze akcyjne międzynarodowe (international) (+3,5 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze akcyjne dużych amerykańskich spółek (-1,8 mld USD) i fundusze akcyjne średnich amerykańskich spółek (-1,2 mld USD). W pierwszych trzech kwartałach 2011 r. saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF w USA wyniosło 73,7 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu września 1099, co oznacza wzrost o 16 w stosunku do sierpnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (364 – wzrost we wrześniu o 1). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (286 – wzrost o 6) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (279 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 161 dłużnych funduszy ETF oraz 7 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.