Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – sierpień 2010 r.

W sierpniu amerykański rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) odnotował spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – ich wartość zmniejszyła się w sierpniu o 20,5 mld USD (2,5%) osiągając wartość 800,9 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 23,8 mld USD (3,1%).

Spadek wartości aktywów funduszy ETF w USA był konsekwencją pogorszenia koniunktury na amerykańskich giełdach, a w rezultacie sapdku wartości aktywów zgromadzonych w funduszach ETF o charakterze akcyjnym. Dotyczyło to w szczególności podmiotów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity), których aktywa zmniejszyły się o 24,9 mld USD (-5,3%) do 444,0 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu spadły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 23,6 mld USD, czyli 7,7%) do 280,7 mld USD. W tej grupie największy spadek wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (-17,0 mld USD, czyli –9,6 %) oraz indeksy małych spółek (small cap) (-4,6 mld USD – 11,1%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF (sector-industry) zanotowała spadek o 1,3 mld USD (-0,8%) do poziomu 163,2 mld USD. W tej kategorii wzrost aktywów odnotowały jedynie fundusze rynku towarowego (commodities) – o 3,4 mld USD i fundusze spółek użyteczności publicznej (utilities) – o 0,2 mld USD. Pozostałe kategorie funduszy sektorowych odnotowały spadki aktywów – największy stał się udziałem funduszy surowców naturalnych (natural resources) – o 1,1 mld USD.

Minimalny spadek wartości zarządzanych aktywów stał się w sierpniu także udziałem akcyjnych funduszy ETF powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity). Na koniec sierpnia aktywa tej grupy podmiotów były warte 218,0 mld USD – o 0,2 mld USD (0,1%) mniej niż miesiąc wcześniej. Najbardziej w tym gronie wzrosły aktywa funduszy emerging markets (+1,4 mld USD) – ich aktywa osiągnęły tym samym rekordową wartość 117,6 mld USD. Największy spadek aktywów dotknął fundusze międzynarodowe (international) (-1,6 mld USD).

Pozostałe kategorie amerykańskich ETF-ów zanotowały w sierpniu wzrost wartości zarządzanych aktywów. Aktywa obligacyjnych funduszy ETF były w końcu sierpnia o 4,6 mld USD (3,4%) wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 138,7 mld USD. Wśród tych funduszy wyraźnie najwięcej zyskały ETF-y obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 2,8 mld USD (4,2%). Z kolei w przypadku funduszy hybrydowych (hybrid) wzrost aktywów wyniósł 22 mln USD (8,4%) dochodząc do poziomu 284 mln USD.

Wartość wyemitowanych w sierpniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 82,4 mld USD prawie dokładnie tyle samo co w lipcu (82,2 mld USD). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (39,3 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (7,7 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wzrosła w porównaniu z lipcem o 12,3 mld USD (+17,0%) i wyniosła 84,7 mld USD. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (49,4 mld USD) i małych amerykańskich spółek (9,5 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF było po raz pierwszy od stycznia br. ujemne i wyniosło -2,3 mld USD (o 12,2 mld USD gorzej niż w lipcu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze fundusze emerging markets (+4,3 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+2,2 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze dużych spółek krajowych (-10,1 mld USD). Od początku 2010 r. saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów wyniosło +45,5 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu sierpnia 897, co oznacza wzrost o 6 w stosunku do lipca. Najliczniejsze są międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (292 – wzrost w sierpniu o 2), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (244 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (230 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 125 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.