Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2016 r.

Po czterech dość słabych miesiącach, w trakcie których dwukrotnie mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości aktywów amerykańskich ETF-ów, marzec przyniósł zdecydowane odwrócenie tej niekorzystnej tendencji. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w marcu aż o 144,5 mld USD (7,2%) osiągając (po trzymiesięcznej przerwie) nowy rekordowy poziom – 2154,8 mld USD. Marcowy wzrost aktywów był prawdopodobnie drugim największym miesięcznym wzrostem w historii tego rynku – nieco większy (148,5 mld USD) odnotowano w październiku 2015 r. W pierwszym kwartale 2016 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 54,3 mld USD (2,6%), podczas gdy w I kwartale 2015 r. zwiększyły się one o 88,6 mld USD (4,5%).

Wzrost wartości aktywów (i to z reguły znaczący) zanotowały w marcu wszystkie bez wyjątku główne kategorie funduszy ETF. W największym stopniu wzrosły aktywa największej grupy amerykańskich ETF-ów – funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs). Na koniec marca w tego rodzaju podmiotach zgromadzonych było 1303,9 mld USD (60,5% aktywów ogółem), czyli aż o 94,1 mld USD (7,8%) więcej niż w końcu lutego. W ramach tej grupy ETF-ów aktywa funduszy amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 72,8 mld USD (8,0%) do 982,6 mld USD, natomiast funduszy odzwierciedlających wyniki indeksów branżowych (sector/industry domestic ETFs) o 21,2 mld USD (7,1%) do 321,3 mld USD. Istotny wzrost aktywów (o 37,8 mld USD (8,8%) do 467,1 mld USD) stał się również udziałem ETF-ów replikujących stopy zwrotu międzynarodowych i globalnych indeksów rynku akcji (global/international equity ETFs). Dłużne fundusze ETF (bond ETFs) zwiększyły swój stan posiadania o 12,5 mld USD (3,4%) do 379,9 mld USD. Wreszcie hybrydowe ETF-y (hybrid ETFs) zakończyły marzec z wynikiem 3862 mln USD – o 159 mln USD (4,3%) lepszym niż miesiąc wcześniej.

Po jednorazowym, gwałtownym spadku aktywności inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów w lutym, w marcu aktywność ta (mierzona wartością nabyć i umorzeń udziałów w ETF-ach) ponownie wzrosła przekraczając w obu przypadkach poziom 100 mld USD. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zwiększyła się w marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 59,6 mld USD (67,0%) i wyniosła 148,6 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła w porównaniu z lutym o 31,1 mld USD (36,2%) do 116,9 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +31,7 mld USD i było najwyższe w tym roku. W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku saldo to wyniosło w sumie +34,6 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku sięgało +55,5 mld USD.

Według danych ICI w końcu marca 2016 r. w USA funkcjonowało 1609 funduszy ETF – o 2 mniej niż w końcu lutego (dane za luty zostały zweryfikowane). Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 602 (spadek o 2 wobec lutego). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (359 – spadek o 2) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (354 – wzrost o 5). Ponadto na amerykańskim rynku dostępne są 273 obligacyjne ETF-y (spadek o 3) oraz 21 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.