Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2014 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA, wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych wzrosła w marcu o 10,2 mld USD (0,6%) osiągając poziom 1710,6 mld USD. W pierwszym kwartale 2014 roku aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 36,0 mld USD (2,1%), natomiast w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów wyniósł 109,1 mld USD (8,2%).

Wzrost wartości aktywów zanotowały w marcu wszystkie główne kategorie funduszy ETF za wyjątkiem dłużnych ETF-ów. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) wzrosły o 13,3 mld USD (1,3%) do 1048,8 mld USD. Kluczowe znaczenie miał w tym przypadku wzrost wartości aktywów funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) o 12,8 mld USD (1,7%) do 762,2 mld USD. Znacznie słabiej wypadły ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się zaledwie o 0,5 mld USD (0,2%) do 286,6 mld USD. Umiarkowany wzrost aktywów stał się udziałem akcyjnych funduszy ETF odwzorowujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu marca były one o 4,2 mld USD (1,1%) wyższe niż w lutym osiągając wartość 401,1 mld USD. Aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) zwyżkowały o 89 mln USD (5,5%) do 1694 mln USD. Jedynie aktywa dłużnych ETF-ów (bond ETFs) zmniejszyły się w marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem – po spadku o 7,4 mld USD (2,8%) były warte 259,0 mld USD.

Aktywność inwestorów w zakresie kupna tytułów uczestnictwa funduszy ETF była w marcu niższa niż miesiąc wcześniej, podczas gdy wielkość umorzeń pozostała na zbliżonym do lutowego poziomie. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła 129,5 mld USD i była o 9,7 mld USD (7,0%) mniejsza niż w lutym. Z kolei wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 119,3 mld USD i była niższa niż w lutym jedynie o 0,34 mld USD (-0,3%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych było więc dodatnie i wyniosło 10,1 mld USD. W pierwszych trzech miesiącach 2014 roku saldo to wyniosło +14,5 mld USD i było o 72% niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku (+52,2 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu marca 2014 r. 1324 – o 3 mniej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (445 – o 4 mniej niż w lutym). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (314 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (302 – wzrost o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 248 dłużnych funduszy ETF (spadek o 1) oraz 15 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.