Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – maj 2016 r.

Maj był czwartym z kolei miesiącem wzrostu aktywów w segmencie funduszy ETF notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ETF-ów znajdujących się w obrocie na amerykańskich parkietach zwiększyła się w maju o 13,9 mld USD (0,6%) do rekordowego poziomu 2204,4 mld USD. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 104,0 mld USD (5,0%), podczas gdy w tym samym okresie 2015 r. zwiększyły się o 143,0 mld USD (7,2%).

Sytuacja w poszczególnych segmentach amerykańskiego rynku ETF-ów w maju okazała się zróżnicowana. Wzrost wartości aktywów odnotowały tylko dwie główne kategorie funduszy ETF. Fundusze odwzorowujące indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły swój stan posiadania o 24,7 mld USD (1,9%) do 1346,5 mld USD. W ramach tej kategorii należy podkreślić fakt, iż aktywa funduszy amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 1 biliona dolarów (w końcu maja wyniosły dokładnie 1011,5 mld USD – o 19,6 mld USD (2,0%) więcej niż miesiąc wcześniej). Należące również do kategorii domestic equity ETFs fundusze replikujące stopy zwrotu indeksów branżowych (sector/industry domestic ETFs) powiększyły aktywa jedynie o 5,1 mld USD (1,5%) do 335,0 mld USD. Niewielki wzrost aktywów stał się także udziałem funduszy ETF naśladujących wyniki indeksów instrumentów o stałym dochodzie (bond ETFs) – w końcu maja zarządzały one środkami o wartości 388,1 mld USD, o 2,7 mld USD (0,7%) wyższymi niż w kwietniu. Dwie pozostałe główne grupy ETF-ów – ETF-y odzwierciedlające wyniki międzynarodowych i globalnych indeksów rynku akcji (global/international equity ETFs) oraz hybrydowe ETFy (hybrid ETFs) – odnotowały w maju spadek wartości aktywów. W pierwszym przypadku był to spadek o 13,4 mld USD (2,8%) do 465,9 mld USD, zaś w drugim o 80 mln USD (2,0%) do 3993 mln USD.

Aktywność inwestorów na rynku ETF-ów w maju (mierzona wartością nabyć i umorzeń udziałów w tych instrumentach finansowych) była nieznacznie większa niż w kwietniu. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zwiększyła się o 4,2 mld USD (4,6%) i sięgnęła 94,1 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) wzrosła o 8,7 mld USD (10,8%) do 89,4 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w maju +4,8 mld USD i było o blisko połowę (48,9%) mniejsze niż w kwietniu. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku saldo to wyniosło w sumie +48,7 mld USD – to o 29,1 mld USD (37,4%) mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Według danych ICI w końcu maja w USA funkcjonowało 1646 funduszy ETF – o 16 więcej niż w końcu kwietnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 612 (wzrost o 1 wobec kwietnia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (369 – wzrost o 4) i amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (również 369 – wzrost o 12). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 277 dłużnych ETF-ów (spadek o 1) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.