Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2016 r.

Minimalny wzrost aktywów i niewielki dodatni bilans sprzedaży funduszy ETF to najkrótsze podsumowanie lutego na rynku exchange-traded funds w Stanach Zjednoczonych. Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – aktywa ETF-ów zwiększyły się w lutym jedynie o 4,4 mld USD (0,2%) do 2010,2 mld USD. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku bilans jednak jest zdecydowanie ujemny (z uwagi na ogromny spadek aktywów w styczniu) i wynosi (-90,2 mld USD); w tym samym okresie 2015 r. wartość aktywów ETF-ów w USA zwiększyła się o 87,0 mld USD.

Zróżnicowana sytuacja panowała w poszczególnych segmentach rynku funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych. Wzrosły aktywa amerykańskich ETF-ów replikujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs), ale nieznacznie – jedynie o 4,3 mld USD (0,4%) do 1209,8 mld USD. W ramach tej grupy podmiotów aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 0,4 mld USD (0,04%) do 909,9 mld USD, zaś funduszy ETF odwzorowujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 3,9 mld USD (1,3%) do 300,1 mld USD. Na plusie zakończyły luty także dłużne fundusze ETF (bond ETFs) – w ciągu miesiąca wartość ulokowanych w nich aktywów wzrosła o 12,3 mld USD (3,5%) do 367,4 mld USD. To drugi z kolei dynamiczny wzrost aktywów tej grupy funduszy ETF – w styczniu odnotowały one wzrost o 14,9 mld USD (4,4%). Minimalnie zwiększyły się aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) – o 17 mln USD (0,5%) do 3703 mln USD. Jedynie w przypadku ETF-ów odwzorowujących wyniki międzynarodowych i globalnych indeksów akcyjnych (global/international equity ETFs) mieliśmy do czynienia w lutym ze spadkiem wartości zarządzanych aktywów – o 12,2 mld USD (2,8%) do 429,3 mld USD.

Gwałtownie zmniejszyła się w lutym aktywność inwestorów na amerykańskim rynku ETF-ów mierzona wartością nabyć i umorzeń. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 54,0 mld USD (37,8%) i wyniosła 89,0 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła w porównaniu ze styczniem aż o 57,5 mld USD (40,1%) do 85,8 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF było dodatnie i wyniosło 3181 mln USD. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku saldo to wyniosło w sumie +2,9 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku sięgało +28,8 mld USD.

Według danych ICI w końcu lutego 2016 r. w USA funkcjonowało 1609 funduszy ETF – o 6 więcej niż w końcu stycznia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 604 (wzrost o 4 wobec stycznia). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (359 – bez zmian) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (349 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 276 dłużnych ETF-ów (wzrost o 2) oraz 21 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.