Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2015 r.

Według danych opublikowanych przez Investment Company Institute (ICI) – narodowe stowarzyszenie amerykańskich firm inwestycyjnych zajmujące się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – w lipcu, po miesięcznej przerwie, ponownie wzrosła wartość środków finansowych zarządzanych przez fundusze typu ETF notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W końcu lipca wartość aktywów netto tych funduszy wyniosła 2110,1 mld USD i była o 27,2 mld USD (1,3%) większa niż miesiąc wcześniej. Mimo tego wzrostu amerykańskiego rynkowi ETF-ów nie udało się ustanowić nowego rekordowego poziomu aktywów – w maju były one o nieco ponad 7 mld USD wyższe. W pierwszych siedmiu miesiącach 2015 roku aktywa ETF-ów w USA wzrosły o 135,7 mld USD (6,9%), podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wzrost ten wyniósł 142,5 mld USD (8,5%).

Największy wzrost aktywów odnotowały w lipcu amerykańskie fundusze ETF odwzorowujące indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs) – zwiększyły się 24,6 mld USD (2,0%) do 1275,5 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) wzrosły o 20,1 mld USD (2,2%) do 943,2 mld USD, zaś ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) o 4,6 mld USD (1,4%) do 332,3 mld USD. Spadek wartości aktywów stał się natomiast udziałem akcyjnych ETF-ów naśladujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu lipca podmioty te zarządzały aktywami o wartości 509,3 mld USD, czyli o 4,6 mld USD (0,9%) mniejszymi niż miesiąc wcześniej. Dłużne fundusze ETF (bond ETFs) odnotowały wzrost aktywów o 7,05 mld USD (2,2%) do 321,5 mld USD, natomiast hybrydowe fundusze ETF (hybrid ETFs) powiększyły swoje aktywa o 123 mln USD (3,3%) do 3810 mln USD.

Choć aktywność inwestorów na amerykańskim rynku funduszy ETF w lipcu była nieco mniejsza niż w czerwcu, utrzymywała się jednak na relatywnie wysokim poziomie. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) wyniosła 145,4 mld USD i była o 7,8 mld USD (5,1%) niższa niż miesiąc wcześniej. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,4 mld USD (9,2%) do 122,5 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło zatem +22,9 mld USD i było najwyższe od marca br. W okresie od stycznia do lipca 2015 r. łączne saldo wpłat i wypłat wyniosło +119,0 mld USD i było o 29,4 mld USD (32,8%) wyższe niż w tym samym okresie 2014 r.

Według danych ICI w końcu lipca w USA funkcjonowało 1526 funduszy ETF – aż o 24 więcej niż w czerwcu. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – jest ich 562 (wzrost o 10 wobec czerwca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (335 – wzrost o 9), które zdystansowały amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (329 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 278 dłużnych ETF-ów (wzrost o 3) oraz 22 hybrydowe fundusze ETF (wzrost o 2).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.