Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – lipiec 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) w lipcu 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych odnotował, po dwóch miesiącach spadków, niewielki wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA wzrosła o 8,4 mld USD czyli o 0,8% do 1 085,7 mld USD. Od początku 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 93,7 mld USD, czyli o 9,4%.

Co ciekawe w największym stopniu zwiększyły się w lipcu aktywa dłużnych funduszy ETF (bond) – o 5,6 mld USD (3,5%) do 163,3 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond) (3,1 mld USD) i rządowych (government bond) (1,6 mld USD).

W przypadku amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity) w końcu lipca ich wartość wynosiła 629,4 mld USD, czyli była tylko o 2,5 mld USD (0,4%) wyższa niż miesiąc wcześniej. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów szerokiego rynku amerykańskiego (broad-based ETFs) uszczupliły swój stan posiadania o 5,7 mld USD (1,4%) i w końcu lipca dysponowały aktywami o wartości 395,6 mld USD. Wśród nich największy spadek wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy średnich (mid cap) i małych spółek (small cap) – w obu przypadkach o 3,0 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry ETFs) wzrosły o 8,2 mld USD (3,6%). W tej grupie podmiotów największy wzrost aktywów zaliczyły fundusze towarowe (commodities) (aż o 11,3 mld USD).

Również akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w lipcu wzrost wartości zarządzanych aktywów – był on jednak minimalny i wyniósł 0,2 mld USD (0,1%); w końcu lipca było w nich ulokowane 292,7 mld USD. Najbardziej w tej grupie zwiększyły się aktywa funduszy globalnych (global) – o 1,1 mld USD, natomiast najbardziej spadły aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 1,0 mld USD.

Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 23 mln USD do 402 mln USD) odnotowały w lipcu także hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w lipcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 90,9 mld USD i była o 24,1 mld USD (20,9%) niższa niż w czerwcu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (large cap) (38,9 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (11,3 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w lipcu 76,6 mld USD – o 28,1 mld USD (26,8%) mniej niż w czerwcu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (33,5 mld USD) i fundusze małych spółek (12,6 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło 14,3 mld USD – to drugi najlepszy rezultat w 2011 roku (lepszy – 22,6 mld USD – odnotowano w kwietniu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji dużych amerykańskich spółek (+5,4 mld USD), fundusze towarowe (+3,8 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+2,2 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze akcji małych amerykańskich spółek (-1,3 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lipca 1077, co oznacza wzrost o 3 w stosunku do czerwca. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (360 – wzrost w lipcu o 2). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (281 – wzrost o 1) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (273 – spadek o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 156 dłużnych funduszy ETF oraz 7 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.