Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2016 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów funduszy ETF znajdujących się w obrocie na giełdach w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 35,7 mld USD (1,7%) do 2190,5 mld USD – to nowy rekord w tym segmencie rynku finansowego. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku aktywa ETF-ów w USA zwiększyły się o 90,1 mld USD (4,3%), podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. wzrosły o 126,5 mld USD (6,4%).

Wzrost wartości aktywów odnotowały w kwietniu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Największy wzrost stał się udziałem największej grupy amerykańskich ETF-ów – funduszy naśladujących indeksy krajowego rynku akcji (domestic equity ETFs). Na koniec kwietnia w tego rodzaju produktach ulokowano 1321,7 mld USD, o 17,9 mld USD (1,4%) więcej niż w końcu marca. W ramach tej kategorii aktywa funduszy amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) zwiększyły się o 9,2 mld USD (0,9%) do 991,9 mld USD, zaś funduszy odwzorowujących stopy zwrotu indeksów branżowych (sector/industry domestic ETFs) o 8,6 mld USD (2,7%) do 329,9 mld USD. ETF-y naśladujące wyniki międzynarodowych i globalnych indeksów rynku akcji (global/international equity ETFs) zakończyły kwiecień wzrostem aktywów o 12,2 mld USD (2,6%) osiągając poziom 479,3 mld. Fundusze ETF replikujące indeksy skupiające instrumenty o stałym dochodzie (bond ETFs) powiększyły aktywa o 5,5 mld USD (1,4%) do 385,4 mld USD. Z kolei aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs) przekroczyły po raz pierwszy granicę 4 mld USD – w końcu kwietnia zarządzały środkami o wartości 4073 mln USD, o 211 mln USD (5,5%) wyższymi niż miesiąc wcześniej.

W kwietniu można było zaobserwować wyraźny spadek aktywności inwestorów na amerykańskim rynku mierzony wartością nabyć i umorzeń udziałów w ETF-ach. Według danych ICI wartość brutto wyemitowanych udziałów w ETF-ach (gross issuance) zmniejszyła się w kwietniu w porównaniu z marcem aż o 58,7 mld USD (39,5%) i wyniosła 90,0 mld USD. Z kolei wartość brutto umorzonych tytułów uczestnictwa ETF-ów (gross redemptions) spadła o 36,3 mld USD (31,0%) do 80,7 mld USD. Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło +9,3 mld USD. W pierwszych czterech miesiącach 2016 roku saldo to wyniosło w sumie +44,0 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie 2015 roku było o 23,5 mld USD wyższe (67,5 mld USD).

Według danych ICI w końcu kwietnia 2016 r. w USA funkcjonowało 1630 funduszy ETF – aż o 20 więcej niż w końcu marca (dane za marzec zostały zweryfikowane). Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne – 611 (wzrost o 9 wobec marca). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (365 – wzrost o 5) oraz amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (357 – wzrost o 3). Ponadto na amerykańskim rynku dostępnych jest 278 dłużnych ETF-ów (wzrost o 8) oraz 19 hybrydowych funduszy ETF (spadek o 2).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.