Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych, które m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w grudniu 2013 r. o 31,6 mld USD (1,9%) do rekordowego poziomu 1674,6 mld USD. W całym minionym roku wartość aktywów funduszy ETF notowanych na amerykańskich parkietach zwiększyła się aż o 337,5 mld USD (25,2%), podczas gdy w roku 2012 wzrost aktywów sięgnął 289,0 mld USD (27,6%).

Wzrost aktywów odnotowały w grudniu niemal wszystkie główne kategorie funduszy ETF – wyjątkiem okazały się jedynie (podobnie jak w październiku i listopadzie) fundusze dłużne. Aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) zwiększyły się o 29,8 mld USD (3,0%) do 1028,5 mld USD. Tym samym po raz pierwszy w historii w amerykańskich funduszach ETF posiadających ekspozycję na lokalny rynek akcji ulokowane było ponad 1 bilion dolarów. Grudniowy wzrost aktywów tej grupy ETF-ów był możliwy wyłącznie dzięki funduszom ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs), których aktywa zwiększyły się o 30,6 mld USD (4,2 %) do 761,7 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów replikujących indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) minimalnie zmniejszyły się – o 0,8 mld USD (0,3%) do 266,7 mld USD. Nieznaczny wzrost aktywów zanotowały akcyjne fundusze ETF odwzorowujące międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu grudnia 2013 r. były one o 3,6 mld USD (0,9%) wyższe niż w listopadzie osiągając poziom 398,8 mld USD. O 36 mln USD (2,5%) do 1448 mln USD zwiększyły się aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs). Dłużne fundusze ETF (bond ETFs), po spadku aktywów o 1,8 mld USD (0,7%), zarządzały w końcu ubiegłego roku kwotą 245,9 mld USD.

Wartość nabyć tytułów uczestnictwa funduszy ETF w grudniu 2013 r. zdecydowanie przewyższyła wartość ich umorzeń, przy jednoczesnej bardzo dużej aktywności inwestorów zarówno w zakresie kupna jak i sprzedaży tych instrumentów finansowych. Według danych ICI wartość wyemitowanych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (nabytych przez inwestorów) wyniosła aż 135,3 mld USD i była aż o 53,6% wyższa niż miesiąc wcześniej. Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 115,4 mld USD i również była zdecydowanie większa niż w listopadzie (o 54,4%). Saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w grudniu wyniosło zatem +20,0 mld USD (piąty wynik w 2013 r.). W całym 2013 r. saldo to wyniosło +179,9 mld USD i było o 5,5 mld USD (3,0%) niższe niż w 2012 roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu grudnia 2013 r. 1293 – o 8 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (438 – o 2 więcej niż w listopadzie). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (311 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (292 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 238 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 5) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.