Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień 2010 r.

W ostatnim miesiącu 2010 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował czwarty z kolei i drugi najwyższy (po wrześniu) w 2010 roku wzrost wartości zarządzanych aktywów. Wartość aktywów ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się w grudniu o 64,4 mld USD (6,9%) osiągając na koniec 2010 r. rekordowy poziom 992,0 mld USD. W całym 2010 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 214,9 mld USD (27,6%).

Tak znaczący wzrost aktywów funduszy ETF w grudniu był głównie efektem dobrej koniunktury na amerykańskich giełdach, co przełożyło się na wzrost wartości aktywów akcyjnych ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity). Ich aktywa zwiększyły się bowiem aż o 49,9 mld USD (9,5%) do 577,3 mld USD. Wśród tej kategorii podmiotów w największym stopniu wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) – o 36,6 mld USD (10,9%) do 372,4 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – aż o 20,9 mld USD. Fundusze sektorowe (sector-industry) powiększyły swój stan posiadania o 13,3 mld USD (7,0%) do 204,9 mld USD. W tej kategorii największy nominalnie wzrost osiągnęły – tak jak miesiąc wcześniej – fundusze towarowe (commodities) (o 3,9 mld USD) wskutek czego ich aktywa po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 100 mld USD (101,1 mld USD). Największą dynamiką wzrostu aktywów mogły pochwalić się fundusze sektora finansowego (financial) – 16,9%.

Akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w grudniu 2010 r. wzrost wartości zarządzanych aktywów o 17,6 mld USD (6,8%) do poziomu 276,6 mld USD. Najbardziej w tej grupie wzrosły aktywa funduszy emerging markets – o 8,0 mld USD do 154,1 mld USD.

Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 10 mln USD do 322 mln USD) odnotowały w grudniu również hybrydowe ETF-y. Natomiast aktywa obligacyjnych funduszy ETF, na skutek pogorszenia nastrojów na tamtejszym rynku długu, były w grudniu o 3,2 mld USD (2,3%) niższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 137,8 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej straciły ETF-y replikujące indeksy obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 2,0 mld USD.

Wartość wyemitowanych w grudniu 2010 r. tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 106,4 mld USD i była o 21,4 mld USD (25,2%) większa niż w listopadzie. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (49,1 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (10,7 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła 82,1 mld USD – o 3,7 mld USD (4,7%) więcej niż w listopadzie. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (38,4 mld USD) i małych amerykańskich spółek (8,1 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF było trzeci czwarty z kolei dodatnie i wyniosło 24,2 mld USD (był to drugi najlepszy rezultat 2010 roku). Najlepsze saldo zanotowały fundusze dużych spółek (+10,6 mld USD) i małych spółek amerykańskich (+2,7 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze obligacji przedsiębiorstw (-1,0 mld USD). W całym 2010 r. saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów wyniosło +116,1 mld USD i było zaledwie o 0,4 mld USD (0,3%) gorsze od wyniku z 2009 roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu grudnia 2010 r. 923, co oznacza wzrost o 3 w stosunku do listopada. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (298 – wzrost o 2), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (248 – wzrost o 2) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (243 – bez zmian). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 128 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.