Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – czerwiec 2013 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – narodowego stowarzyszenia amerykańskich firm inwestycyjnych i organizacji, która m.in. monitoruje rynek instytucji wspólnego inwestowania w USA – wartość aktywów ulokowana w funduszach ETF w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w czerwcu o 63,2 mld USD (4,3%) do 1417,6 mld USD. Był to pierwszy spadek aktywów w tym segmencie amerykańskiego rynku kapitałowego od października 2012 r. i jednocześnie największy spadek (zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i procentowym) od maja ubiegłego roku. Mimo to, w pierwszym półroczu 2013 r. aktywa amerykańskich ETF-ów zwiększyły się o 80,5 mld USD (6,0%); w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów sięgnął 118,5 mld USD (11,3%).

Spadek aktywów zanotowały w czerwcu wszystkie główne kategorie funduszy ETF. Amerykańskie ETF-y inwestujące na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs) odnotowały spadek aktywów w wysokości 21,8 mld USD (0,6%) do poziomu 851,2 mld USD. Za 2/3 tego spadku odpowiadały ETF-y odwzorowujące indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) – ich aktywa zmniejszyły się o 14,6 mld USD (5,7%) do 242,8 mld USD. Aktywa funduszy ETF amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) uszczuplały o 7,2 mld USD (1,2%) i wyniosły na koniec czerwca 608,4 mld USD. Spadły również aktywa akcyjnych funduszy ETF replikujących międzynarodowe i globalne indeksy akcyjne (global/international equity ETFs) – w końcu I półrocza były one o 28,4 mld USD (8,1%) niższe niż w maju (w sumie wyniosły 321,0 mld USD).

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) zmniejszyły się o 13,0 mld USD (5,1%) do poziomu 244,1 mld USD. Podobny trend można było zaobserwować wśród hybrydowych funduszy ETF (hybrid ETFs) – po spadku o 38 mln USD (2,9%) ich aktywa w końcu czerwca były warte 1280 mln USD.

Wartość wyemitowanych w czerwcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 117,4 mld USD i była o 11,4 mld USD (10,8%) wyższa niż w maju. Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła natomiast aż 130,4 mld USD, co oznaczało wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem prawie o 50% (49,8%). W efekcie saldo nowych emisji (wpłat) i umorzeń (wypłat) tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wyniosło -12,9 mld USD – okazało się ono ujemne po raz pierwszy od maja 2011 r. W pierwszej połowie 2013 r. saldo to wyniosło +67,6 mld USD i było o 10,6 mld USD (13,5%) niższe niż w tym samym okresie 2012 r.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu czerwca 1232 – o 14 więcej niż miesiąc wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (418 – o 7 więcej niż w maju). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (301 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (281 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 218 dłużnych funduszy ETF (wzrost o 3) oraz 14 hybrydowych funduszy ETF (bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.