Skip to main content

Fundusz replikujący równoważoną wersję indeksu NASDAQ-100 w ofercie Direxion

21 marca 2012 r. spółka Direxion wprowadziła na platformę NYSE Arca swój nowy fundusz ETF – Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares.

Fundusz replikuje wyniki indeksu NASDAQ-100 Equal Weighted. Indeks ten charakteryzuje się tym, iż wszystkie spółki należące do portfela indeksu NASDAQ-100 posiadają w nim jednakowe wagi (equal weighting approach). Różni to zasadniczo strukturę tego indeksu od tradycyjnego indeksu NASDAQ-100, który jest ważony kapitalizacją spółek, w efekcie czego w istotny sposób przeważa on część spółek (głównie kilkanaście spółek z sektora technologicznego charakteryzujących się bardzo wysoką wartością rynkową – przykładowo w końcu marca udział Apple wynosił 18,57%, Microsoft 8,99%, Google 5,50%, Oracle 4,87%, Intel 4,67%, QUALCOMM 3,82% i Cisco Systems 3,79%) i powoduje istotną koncentrację portfela w relatywnie niewielkiej liczbie przedsiębiorstw i branż. NASDAQ-100 Equal Weighted Index przypisuje natomiast wszystkim spółkom w portfelu identyczne wagi (1 proc.), niezależnie od ich kapitalizacji oraz przynależności sektorowej. Dzięki temu fundusz Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares oferuje inwestorom bardziej zrównoważoną (zdywersyfikowaną) ekspozycję na rynek 100 największych niefinansowych spółek notowanych na NASDAQ (w tym także sektorową – przykładowo sektor technologii informacyjnych posiada w tym indeksie wagę 49% – o 19,63 pkt. proc. niższą niż w tradycyjnym indeksie NASDAQ-100, a udziały pozostałych sektorów są odpowiednio wyższe – np. dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu 23% (o 7,87 pkt. proc. więcej), a opieki zdrowotnej 16% (o 5,44 pkt. proc. więcej). Ponadto fundusz Direxion ogranicza ryzyko koncentracji, gdyż nie przeważa potencjalnie przeszacowanych firm oraz nie niedoważa potencjalnie niedoszacowanych spółek. Ponieważ udział małych spółek (które z reguły generują lepsze wyniki inwestycyjne niż większe przedsiębiorstwa) w tym indeksie jest relatywnie wyższy niż firm o wysokiej kapitalizacji, podejście takie powinno potencjalnie przynieść lepsze wyniki inwestycyjne niż strategia oparta o ważenie spółek ich wartością rynkową.

NASDAQ-100 Equal Weighted Index jest równoważony co kwartał (wówczas wagi wszystkich spółek w indeksie są „sprowadzane” do poziomu wyjściowego – tj. 1 proc.), natomiast jego przegląd odbywa się raz w roku – w grudniu (zmiana składu uczestników może także nastąpić w trakcie roku).

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,55%, a kosztów netto (net expense ratio) 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.