Skip to main content

Fundusz krótkoterminowych obligacji municypalnych Pimco na NYSE Arca

Na początku lutego lutego na platformie NYSE Arca należącej do NYSE Euronext zadebiutował PIMCO Short Term Municipal Bond Strategy Fund sponsorowany przez PIMCO ETF Trust.

Fundusz ten inwestuje (w normalnych warunkach) co najmniej 80 proc. aktywów w zdywersyfikowany portfel dłużnych papierów wartościowych o wysokiej jakości kredytowej i krótkim okresie zapadalności, emitowanych przez władze lokalne i ich agencje, których odsetki są wyłączone spod opodatkowania federalnym podatkiem dochodowym (federal income tax). Funduszem zarządza John Cummings. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,35%, a TER (total expense ratio) 0,55%. Obecnie w jego portfelu znajdują się 34 instrumenty finansowe – 10 największych pozycji stanowi 37,4% portfela funduszu (stan na 4 lutego 2010 r.).

PIMCO Short Term Municipal Bond Strategy Fund jest trzecim aktywnie zarządzanym funduszem typu ETF w ofercie PIMCO oraz drugim funduszem obligacji municypalnych (pierwszy – PIMCO Intermediate Municipal Bond Strategy Fund – rozpoczął działalność 30 listopada 2009 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.