Skip to main content

Fundusz ETF Global X Funds pozwalający zarabiać w różnych warunkach makroekonomicznych

8 lutego 2012 r. nowojorska spółka Global X Funds wprowadziła na platformę NYSE Arca inwestujący w różnorodne klasy aktywów fundusz Global X Permanent ETF. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby przynosić zyski w rozmaitych warunkach makroekonomicznych – zarówno podczas wzrostu jak i spadku tempa wzrostu gospodarczego, jak też w czasie rosnącej i spadającej inflacji. Jest to zatem instrument finansowy, który – zdaniem jego twórców – powinien sprawdzać się „we wszystkich porach roku” (all seasons portfolio) dzięki dywersyfikacji portfela pomiędzy cztery główne rodzaje aktywów (akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, towary), które odmiennie zachowują się przy zmieniających się warunkach gospodarczych. Docelowy skład portfela funduszu to w 25% akcje (w tym 9% walory dużych amerykańskich firm, w 3% małych amerykańskich spółek, w 3% akcje zagranicznych (spoza USA) firm, w 5% akcje amerykańskich firm z sektora nieruchomości i w 5% walory amerykańskich i zagranicznych firm surowcowych), w 25% krótkoterminowe amerykańskie instrumenty skarbowe, w 25% metale szlachetne (w tym 20% złoto i 5% srebro) i w 25% długoterminowe obligacje amerykańskie skarbowe. W warunkach wzrostu gospodarczego najlepszą inwestycją powinny być akcje, podczas okresów recesji bony skarbowe, w czasie rosnącej inflacji złoto i srebro, a podczas spadającej niespodziewanie inflacji długoterminowe obligacje.

Ekspozycję na ww. klasy aktywów fundusz uzyskuje poprzez lokowanie środków finansowych bezpośrednio w określone instrumenty finansowe (np. obligacje, bony skarbowe, akcje spółek) lub w sposób pośredni poprzez inwestycje w ETF-y i ETC (z ekspozycją na rynek złota, srebra i akcji). W dniu 25 kwietnia największe udziały w portfelu funduszu miały: ETFS Physical Gold ETC (19,14%), różnego rodzaju amerykańskie obligacje i bony skarbowe, ETFS Physical Silver ETC (4,54%), Vanguard Small Cap ETF (3,15%) i Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (3,11%); pozostałą część portfela wypełniały akcje kilkudziesięciu spółek (z udziałami w portfelu poniżej 1%).

Benchmarkiem funduszu jest Solactive Permanent Index, przy czym fundusz nie dąży do jego pobicia, lecz stara się utrzymywać docelowe poziomy alokacji poprzez pasywne indeksowanie.

Koszty brutto (gross expenses) funduszu wynoszą 0,49% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.