Skip to main content

Fundusz ETF czerpiący dochody z wystawiania opcji sprzedaży na akcje amerykańskich firm w ofercie ALPS

28 lutego 2013 r. amerykańska spółka ALPS (należąca do DST Systems) wprowadziła na rynek NYSE Arca swój kolejny fundusz ETF – U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund. Celem fundusz jest wypracowanie stopy zwrotu w jak największym stopniu zbliżonej do stopy zwrotu indeksu NYSE Arca U.S. Equity High Volatility Put Write. Indeks ten odzwierciedla wyniki inwestycyjne portfela opcji sprzedaży (put options) na akcje największych amerykańskich spółek (w przypadku których istnieją opcje) o najwyższej zmienności stóp zwrotu.

Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują dochodu będącego rezultatem sprzedaży (wystawienia) opcji typu put notowanych na rynku giełdowym przez 60 dni co dwa miesiące (sześć razy w roku), których instrumentem bazowym są akcje 20 spółek. Fundusz zamierza dystrybuować na koniec każdego 60-dniowego okresu dochody inwestycyjne netto i/lub krótkoterminowe zyski kapitałowe, których wielkość (w gotówce) będzie równa 1,5% wartości aktywów netto funduszu w końcu każdego 60-dniowego okresu. Jeżeli dochody funduszu okażą się niewystarczające do wypłacenia inwestorom dochodu w ww. wysokości w jakimkolwiek z 60-dniowych okresów, wypłacana kwota pieniężne zostanie pomniejszona o wielkość niedoboru.

Inwestując w tytuły uczestnictwa funduszu inwestorzy podejmują ryzyko, że akcje będące instrumentami bazowymi nabywanych akcji osiągną poziom niższy od ceny wykonania, a także że będą zmuszeni zrezygnować ze wzrostu cen akcji powyżej dochodu, jaki otrzyma fundusz ze sprzedaży opcji. Cena wykonania każdej opcji sprzedaży znajdującej się w portfelu indeksu musi być jak najbliższa równowartości 85% ceny zamknięcia akcji będącej dla niej instrumentem bazowym, w dniu rozpoczęcia każdego 60-dniowego okresu.

Należy pamiętać, że potencjalna stopa zwrotu z inwestycji w U.S. Equity High Volatility Put Write Index Fund jest ograniczona wysokością premii opcyjnej jaką uzyska fundusz z wystawionych opcji, przy czym może on potencjalnie stracić wszystkie dochody z tego tytułu. Ryzyko utraty dochodu z jednej wystawionej przez fundusz opcji (lub większej ich liczby) może zatem znacząco przewyższyć zyski wynikające z otrzymania premii opcyjnych.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.