Skip to main content

Fundusz australijskich spółek dywidendowych State Street na parkiecie w Sydney

29 września do obrotu na Australian Securities Exchange (ASX) weszły tytuły uczestnictwa funduszu SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund. Jego celem inwestycyjnym jest jak najbardziej wierne odwzorowanie performance indeksu MSCI Australia Select High Dividend Yield. Obejmuje on spółki australijskie notowane na ASX, których celem jest osiąganie ponadprzeciętnych wartości stopy dywidendy. W końcu sierpnia w portfelu indeksu znajdowało się 38 spółek. Największy udział w indeksie miały: Australia & New Zealand Banking Grp (9,59%), Commonwealth Bank of Australia (9,36%), Westpac Banking Corp (8,94%) i National Australia Bank Ltd (8,92%). Skład indeksu podlega dwukrotnym zmianom w ciągu roku – w maju i w listopadzie. Konstrukcja indeksu zakłada stosowanie metodologii MSCI „10/40”, co oznacza że podczas rewizji maksymalny udział pojedynczej akcji w indeksie nie może przekroczyć 9%, a łączny udział akcji stanowiących więcej niż 4,5% indeksu nie może przekraczać 36 proc. Stopa netto dywidendy dla indeksu (w ujęciu rocznym) wynosi (według danych na koniec sierpnia) 5,82%. Średnia ważona kapitalizacja spółek wchodzących w skład indeksu wynosi 24,1 mld USD.

Menedżerem inwestycyjnym funduszu jest State Street Global Advisors Australia Limited. Koszty zarządzania funduszu wynoszą 0,35%. Fundusz wypłaca dywidendę co kwartał.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.