Skip to main content

Cztery innowacyjne ETF-y ALPS na rynku NYSE Arca

Amerykańska spółka ALPS z główną siedzibą w Denver (posiada również oddziały w Bostonie, Nowym Jorku, Seattle i Toronto), należąca do DST Systems i posiadająca 27-letnie doświadczenie na rynku usług finansowych (w końcu września 2012 r. zarządzała aktywami o wartości ponad 7,6 mld USD), wprowadziła 20 grudnia 2012 r. na NYSE Arca cztery nowe fundusze ETF. Instrumenty te dążą do odwzorowywania stóp zwrotu indeksów opracowanych przez Goldman Sachs. Trzy ETF-y replikują wyniki indeksów Goldman Sachs skonstruowanych na bazie koncepcji „GS Momentum Builder”, która realizuje dynamiczna alokację aktywów i ma na celu – w oparciu o wskaźnik momentum – wyselekcjonowanie najlepszych klas aktywów lub rynków (o najwyższych sześciomiesięcznych stopach zwrotu), przy jednoczesnym zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka (ograniczenie maksymalnego i minimalnego udziału instrumentów w portfelu, kontrola poziomu zmienności na podstawie danych historycznych). Posiadają one ekspozycję zarówno na rynki akcji, jak też na rynek amerykańskich papierów dłużnych, w szczególności instrumentów skarbowych (udział tych ostatnich w portfelu wzrasta w momencie wzrostu zmienności), przy czym nie inwestują bezpośrednio w papiery wartościowe, lecz nabywają udziały w funduszach inwestycyjnych typu ETF o określonej ekspozycji. Czwarty ETF stara się naśladować indeks Goldman Sachs, którego portfel odzwierciedla hipotetyczny portfel akcji tych amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji, które – jak się przewiduje – osiągną najwyższe wartości wskaźników zysku skorygowanego o ryzyko (risk-adjusted returns). Wskaźniki te są obliczane na podstawie konsensusu analityków rynkowych odnośnie docelowych cen akcji spółek znajdujących się w indeksie Russell 1000 za 12 miesięcy; uzyskane wyniki zostają następnie skorygowane o poziom zmienności. Selekcja sektorowa uczestników indeksu jest zdeterminowana parytetem ryzyka – spółki z branż o niższym przewidywanym poziomie ryzyka mają większe udziały w portfelu, natomiast firmy z sektorów charakteryzujących się wyższym oczekiwanym ryzykiem mają mniejszy udział w aktywach.

ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset Index ETF stara się odwzorowywać stopę zwrotu indeksu Goldman Sachs Momentum Builder Multi-Asset Index. Docelowy poziom zmienności (target volatility) tego indeksu (mierzony odchyleniem standardowym) wynosi 8%, zaś maksymalna zmienność (volatility cap) nie powinna przekraczać 10%. Fundusz oblicza codziennie zrealizowany poziom zmienności w okresie ostatnich trzech miesięcy – jeżeli jest on wyższy niż 10% część portfela indeksu jest realokowana w pozycje gotówkowe, aby osiągnąć docelowy poziom zmienności. Gdy zmienność portfela indeksu zmniejszy się, skład portfela powraca do stanu pierwotnego, proporcjonalnie do spadku poziomu zmienności. Co miesiąc natomiast skład portfela jest optymalizowany w celu osiągnięcia maksymalizacji momentum i całkowitej stopy zwrotu przy założonym docelowym poziomie zmienności. W dniu 22 marca 2013 r. największe udziały w portfelu funduszu posiadały: iShares Russell 2000 Index Fund (30,64%), WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (29,38%) i iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund (23,21%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 1,14% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał.

ALPS/GS Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index ETF dąży do odzwierciedlenia stopy zwrotu indeksu Goldman Sachs Momentum Builder Growth Markets Equities and U.S. Treasuries Index. Kontrola poziomu zmienności portfela oraz jego równoważenie odbywają sie na zasadach opisanych powyżej, przy czym docelowy poziom zmienności tego indeksu wynosi 20%, a maksymalny poziom zmienności został ustalony na 22%. W dniu 22 marca 2013 r. największe udziały w portfelu funduszu posiadały: iShares MSCI Turkey Index Fund (30,97%), iShares MSCI Mexico Capped Investable Market Index Fund (30,40%) i iShares FTSE China 25 Index Fund (28,98%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 1,29% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał.

ALPS/GS Momentum Builder Asia ex-Japan Equities and U.S. Treasuries Index ETF próbuje powielić wyniki indeksu Goldman Sachs Momentum Builder Asia ex-Japan Equities and U.S. Treasuries Index. Kontrola poziomu zmienności portfela oraz jego równoważenie odbywają sie na zasadach opisanych w przypadku funduszu ALPS/GS Momentum Builder Multi-Asset Index ETF, przy czym docelowy poziom zmienności tego indeksu wynosi 20%, a maksymalny poziom zmienności to 22%. W dniu 22 marca 2013 r. największe udziały w portfelu funduszu posiadały: iShares MSCI Australia Index Fund (30,86%), iShares MSCI Hong Kong Index Fund (29,80%) i iShares MSCI Thailand Capped Investable Market Index Fund (29,55%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 1,22% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał.

ALPS/GS Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap Index ETF replikuje wyniki indeksu Goldman Sachs Risk-Adjusted Return U.S. Large Cap Index. Portfel indeksu obejmuje walory ok. 50 spółek spośród uczestników indeksu Russell 1000, wyselekcjonowanych przy użyciu kryteriów wstępnych (dotyczących liczby analityków zajmujących się daną spółką, jej kapitalizacji, płynności i zdarzeń korporacyjnych) oraz w wyniku obliczenia wskaźników zysku skorygowanego o ryzyko, określenia sektorowego parytetu ryzyka i ustaleniu rankingu spółek w ramach każdego sektora (zasady te zostały opisane wcześniej). W dniu 22 marca 2013 r. największymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje spółek: Delta Airlines (3,13%), Micron Technology (3,04%), Vertex Pharmaceuticals (2,48%) i URS Corporation (2,25%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,55% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.