Skip to main content

BlackRock wprowadził na NYSE Arca cztery dłużne ETF-y ze zdefiniowanymi datami zapadalności

19 kwietnia 2013 r. spółka BlackRock zarządzająca funduszami ETF pod marką iShares wprowadziła na platformę NYSE Arca cztery fundusze dłużne ETF, które ze względu na z góry określony termin zakończenia działalności (z góry zdefiniowaną zapadalność) są zbliżone do tradycyjnych obligacji. Jednocześnie oferują one dywersyfikację portfela inwestycyjnego (w tym konkretnym przypadku na rynku obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym) jak zwykłe fundusze inwestycyjne oraz możliwość handlu giełdowego jak w przypadku np. akcji. Są one adresowane do wszystkich inwestorów, jednak głównymi podmiotami zainteresowanym tymi instrumentami finansowymi powinni być inwestorzy instytucjonalni, zwłaszcza osoby pracujące w departamentach skarbu w bankach, które często mają trudności w zbudowaniu zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w środowisku niskiej płynności, niskich rentowności oraz zmienności stóp procentowych. Utworzone przez BlackRock ETF-y wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom oferując regularne dochody oraz określoną datę zapadalności, a także giełdową płynność i transparentność.

iSharesBond 2016 Corporate ex-Financials Term ETF, iSharesBond 2018 Corporate ex-Financials Term ETF, iSharesBond 2020 Corporate ex-Financials Term ETF oraz iSharesBond 2023 Corporate ex-Financials Term ETF dążą do odwzorowania stop zwrotu indeksów (odpowiednio) Barclays 2016 Maturity High Quality Corporate Index, Barclays 2018 Maturity High Quality Corporate Index, Barclays 2020 Maturity High Quality Corporate Index i Barclays 2023 Maturity High Quality Corporate Index. Indeksy te skupiają denominowane w dolarach amerykańskie obligacje korporacyjne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, wyemitowane publicznie przez spółki niefinansowe, których wartość nominalna wynosi co najmniej 250 mln USD (w momencie ich włączenia do portfela indeksu) oraz które zapadają (odpowiednio) pomiędzy 31 marca 2015 r. a 1 kwietnia 2016 r., 31 marca 2017 r. a 1 kwietnia 2018 r., 31 marca 2019 r. a 1 kwietnia 2020 r. oraz 31 marca 2022 r. a 1 kwietnia 2023 r. Początkowy średni ważony rating obligacji znajdujących się w portfelach ww. indeksów powinien być zbliżony do poziomu A2. Koniec działalności tych funduszy jest przewidziany (odpowiednio) na: 31 marca 2016 r. (lub w pobliżu tej daty), 31 marca 2018 r. (lub w pobliżu tej daty), 31 marca 2020 r. (lub w pobliżu tej daty) oraz 31 marca 2023 r. (lub w pobliżu tej daty). Przed zakończeniem funkcjonowania funduszy, środki finansowe pochodzące z wykupu zapadających obligacji znajdujących się w ich portfelach będą zamieniane na gotówkę lub instrumenty finansowe o zbliżonej charakterystyce. Po osiągnięciu daty swojej zapadalności fundusze będą dystrybuować uzyskane dochody (po uwzględnieniu zobowiązań) wśród uczestników, przestaną także być notowane na NYSE Arca.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) wszystkich ww. funduszy ETF wynosi 0,10% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.