Skip to main content

Badanie FTSE Russell wskazuje na rosnące zainteresowanie zarządzających produktami opartymi na indeksach smart beta

Według raportu spółki FTSE Russell „Smart beta: 2016 global survey findings from asset owners” zawierającego dane zgromadzone podczas trzeciego corocznego badania wśród globalnych inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami na całym świecie (zostało ono przeprowadzone w styczniu i lutym bieżącego roku i objęło 253 podmioty o łącznych aktywach w wysokości ponad 2 bln USD, w tym 49% pochodziło z Ameryki Północnej, 33% z Europy, a 13% z Azji) mamy obecnie do czynienia z punktem zwrotnym zarówno jeśli chodzi o rozważanie stosowania jak i o wdrożenie w praktyce inwestycyjnej indeksów typu smart beta. 72% respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, iż już stosuje lub aktywnie rozważa wykorzystywanie produktów powiązanych z indeksami smart beta (w tym 36% już inwestuje w takie instrumenty), podczas gdy rok wcześniej odpowiedzi takiej udzieliło jedynie 44% badanych firm. Odsetek firm, które obecnie rozważają zastosowanie tego rodzaju produktów inwestycyjnych wzrósł z 15% w 2014 r. do 36% obecnie (por. poniższy wykres). Z kolei 62% podmiotów, które już obecnie ulokowały część zarządzanych aktywów w tego typu rozwiązania, rozważa ulokowanie w nich dodatkowych środków finansowych. Największą dynamikę, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego rodzaju produktów inwestycyjnych, można zaobserwować wśród instytucji posiadających aktywa mniejsze niż 1 mld USD.

Badanie FTSE Russell wskazało także na inne istotne trendy na globalnym rynku asset management w zakresie stosowania instrumentów finansowych wykorzystujących indeksy typu smart beta. Odsetek firm wykorzystujących pięć lub więcej produktów typu smart beta zwiększył się w latach 2014-2016 z 2% do 21%. Choć liderami pod względem implementacji są nadal instrumenty oparte na indeksach oferujących relatywnie niski poziom zmienności (low volatility indexes) (49%) i indeksach wartościowych (value indexes) (41%), to w minionym roku zastosowanie indeksów wieloczynnikowych (multi-factor indexes) niemal się podwoiło i zajmują one obecnie trzecią pozycję (37%) (por. poniższy wykres). Blisko 70% ankietowanych instytucji finansowych zamierza długoterminowo stosować tego typu rozwiązania inwestycyjne i planuje ich wykorzystanie w ciągu kolejnych pięciu lat lub dłużej w celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych.

Inne najważniejsze wnioski z badania przeprowadzonego przez FTSE Russell zostały opisane poniżej:

  • Analiza perspektyw wykorzystania produktów opartych o indeksy smart beta wskazuje, iż wzrost w tym zakresie będzie napędzany przez tych inwestorów instytucjonalnych, którzy obecnie rozważają ich stosowanie, jak też przez tych którzy już dokonali alokacji środków finansowych w tego rodzaju rozwiązania inwestycyjne i będą zwiększali swoje zaangażowanie w nie w najbliższych latach;

  • Wśród najważniejszych powodów, dla których stosowane są indeksy smart beta, nadal dominują chęć uzyskania wyższej stopy zwrotu i redukcja ryzyka. Znacznie większe znaczenie niż w poprzednich latach ankietowani przypisali oszczędnościom kosztowym (czynnik ten znalazł się na piątym miejscu);

  • Strategie inwestycyjne stosowane przez asset managerów oparte na indeksach smart beta będą z biegiem czasu ewoluowały – zwiększać się będzie udział strategii wysokojakościowych, momentum i wieloczynnikowych. Inwestycje wykorzystujące tego typu indeksy są coraz częściej traktowane jako część aktywnej alokacji – 35% ankietowanych uważa je za wyłącznie aktywną strategię (rok temu twierdziło tak 22% badanych). Taki sam odsetek uznaje je zarówno sposób na aktywną jak i pasywną alokację na rynku akcji (w 2015 r. odpowiedzi takiej udzieliło 47% respondentów), a jedynie 21% za stricte pasywną alokację (tyle samo co rok wcześniej);

  • Najpopularniejszymi – według ankietowanych – wehikułami inwestycyjnymi umożliwiającymi strategiczną implementację strategii opartych na indeksach smart beta są osobne rachunki (podejście takie jest deklarowane głównie przez podmioty zarządzające środkami o wartości powyżej 1 mld USD). W przypadku taktycznej implementacji strategii wykorzystujących indeksy smart beta ankietowani są skłonni stosować szerszą paletę instrumentów, w tym wewnętrzne zarządzanie aktywami, osobne rachunki, ETF-y i CITs (collective investment trusts);

  • Znaczenie zewnętrznych menedżerów inwestycyjnych, konsultantów i dostawców indeksów w ocenie indeksów smart beta zależy od wartości zarządzanych aktywów. Zewnętrzni menedżerowie inwestycyjni są najczęściej angażowani przez podmioty o relatywnie niewielkich aktywach (poniżej 1 mld USD), konsultanci są wykorzystywani przez firmy o średnim poziomie aktywów (od 1 do 10 mld USD), zaś dostawcy indeksów przez największe instytucje (powyżej 10 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.