Skip to main content

Aktywnie zarządzany ETF AdvisorShares wykorzystujący strategię long/short equity na NYSE Arca

8 sierpnia 2012 r. spółka AdvisorShares wprowadziła na platformę NYSE Arca aktywnie zarządzany fundusz ETF AdvisorShares QAM Equity Hedge ETF wykorzystujący strategię long/short equity.

Fundusz AdvisorShares QAM Equity Hedge ETF dąży o osiągnięcia wyników inwestycyjnych, które przynajmniej przewyższają stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko (risk adjusted performance) wypracowaną przez około 50% uczestników indeksu HFRI Equity Hedge Total Index (w skład indeksu wchodzą fundusze realizujące strategię polegającą na zajmowaniu długich i krótkich pozycji na rynku akcji (long/short equity)). Fundusz jest zarządzany przez utworzoną w 2009 r. spółkę Commerce Asset Management. Menedżer funduszu dąży do osiągnięcia ww. celu poprzez wykorzystanie strategii aktywnego zarządzania długimi i krótkimi pozycjami na rynku akcji, która to strategia ma pomóc w uzyskaniu globalnej ekspozycji netto zbliżonej do tej, jaką charakteryzują się uczestnicy indeksu HFRI Equity Hedge Total Index. Ponadto menedżer funduszu wykorzystuje zaawansowane, opatentowane algorytmy (m.in. Markov Processes International’s), własne techniki analityczne do analizy stylu oraz opatentowane oprogramowanie analityczne. Fundusz inwestuje w zdywersyfikowany portfel różnorodnych papierów wartościowych, takich jak tytuły uczestnictwa funduszy ETF, instrumenty dłużne typu ETN oraz waluty. Ekspozycja rynkowa netto funduszu zazwyczaj mieści się w przedziale od 40% do 60%. W dniu 30 września br. fundusz połowę środków ulokował w gotówce, zaś pozostałą część aktywów stanowiły instrumenty oferujące ekspozycję na duże spółki (29,3%), małe spółki (11,8%) i średnie firmy (7,4%); w ujęciu geograficznym (pomijając gotówkę) była to głównie ekspozycja na rynki amerykańskie (31,7%) i europejskie (18,4%).

Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 1,64% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.