Skip to main content

Znaczący spadek aktywów funduszy indeksowych w listopadzie

Po ośmiu miesiącach, w trakcie których aktywa funduszy indeksowych w Polsce przekraczały poziom 200 mln zł, w listopadzie doszło do istotnego spadku wartości środków ulokowanych w tego typu funduszach. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce, w ubiegłym miesiącu WAN ośmiu funduszy indeksowych (dane zebrane przez IZFiA nie obejmują jeszcze trzech funduszy indeksowych uruchomionych przez Amundi TFI w końcu listopada) spadła o 25,6 mln zł (11,6%) do 194,8 mln zł. W pierwszych jedenastu miesiącach 2015 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 3,50 mln zł (1,8%), podczas gdy w analogicznym okresie minionego roku wzrost ten wyniósł 3,55 mln zł (1,7%).

Pesymistyczne dane dotyczące gwałtownego spadku wartości aktywów w listopadzie warto jednak skonfrontować z danymi na temat zmian WAN poszczególnych funduszy. Okazuje się bowiem, że nagły spadek popularności funduszy indeksowych, to niemal wyłącznie efekt subfunduszu Quercus lev odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 lev – jego aktywa zmniejszyły się w listopadzie aż o 27,4 mln zł (w istotnym stopniu wynikało to ze spadku wartości jego jednostki uczestnictwa o 13,4%). Co prawda większość pozostałych funduszy także odnotowała spadki WAN, były one jednak nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku Quercus lev. Wśród nich największy spadek aktywów – o 1,7 mln zł do 36,3 mln zł – odnotował fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Natomiast największy wzrost WAN stał się natomiast udziałem Quercus short – o 2,55 mln zł do 17,7 mln zł. Ogółem WAN siedmiu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI) wyniosła na koniec listopada 176,9 mln zł, czyli była o 12,5% mniejsza niż w końcu października.

Subfundusz Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego, w końcu listopada zarządzał środkami o wartości 17,9 mln zł – o 1,8% niższymi niż miesiąc wcześniej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.