Skip to main content

Zmiany w SZOG dotyczące funduszy ETF

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie Uchwały nr 1042/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP” wprowadził m.in. dwie zmiany dotyczące funduszy ETF, które zaczną obowiązywać 6 października 2014 r. (tego dnia wejdzie w życie Uchwała 1042/2014).

Pierwsza zmiana polega na zmianie §36 SZOG, według którego: „W przypadku likwidacji emitenta ETF-ów notowanych na giełdzie, tytuły uczestnictwa tego emitenta notowane są po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem otwarcia likwidacji, chyba że Zarząd Giełdy postanowi inaczej”. Dotychczas był to czwarty dzień sesyjny przed dniem otwarcia likwidacji.

Druga zmiana polega na dodaniu § 37a w następującym brzmieniu: „Emitent ETF-ów obowiązany jest niezwłocznie przekazać Giełdzie informację o wypłacie dywidendy dla posiadaczy ETF-ów, wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jeden ETF, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.