Skip to main content

Zmiany w Regulaminie GPW w Warszawie

Jak poinformował Zarząd GPW w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 66/1721/2019 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Wśród zatwierdzonych zmian znalazły się także takie, które dotyczą funduszy ETF. Nowe brzmienie otrzymał § 2 pkt. 11 definiujący tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Rozumie się przez nie:

a) będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z późn. zm., o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym:

  • fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład indeksu lub indeksów będących wskaźnikami referencyjnymi, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/1011, opracowywanymi przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia 2016/1011, lub wpisanymi do tego rejestru, lub

  • celem inwestycyjnym funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian indeksu lub indeksów będących wskaźnikami referencyjnymi, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/1011, opracowywanymi przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia 2016/1011, lub wpisanymi do tego rejestru,

b) certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 182 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 27 ma ja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z późn. zm., dla których odniesieniem jest indeks lub indeksy będące wskaźnikami referencyjnymi, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2016/1011, opracowywanymi przez administratora wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia 2016/1011, lub wpisanymi do tego rejestru.

Uchylono również Załącznik Nr 4 do Regulaminu Giełdy – „Lista indeksów bazowych dla ETF-ów”.

Wskazane powyżej zmiany w Regulaminie Giełdy wejdą w życie z dniem 17 marca 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.