Skip to main content

Zmiany w polityce inwestycyjnej i kosztach zarządzania funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks FIO

30 maja 2014 r. weszły w życie zmiany w statucie funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks FIO zarządzanego przez Ipopema TFI. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć dodanie w art. 20 dwóch nowych ustępów (7 i 8) dotyczących zasad wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu.

Ponadto w dniu 30 sierpnia wejdą w życie zmiany w art. 38 ust. 2 statutu funduszu w zakresie maksymalnych stawek wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem – w przypadku jednostek kategorii A i C będzie to 2% w skali roku (obecnie 0,8%), natomiast w przypadku jednostek kategorii B będzie to 2,5% w skali roku (obecnie 1,5%). Zmiany te mają bezpośredni związek ze zmianami statutu, które zostały ogłoszone w dniu 14 października 2013 roku, jednak wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF zgodziła się na zmianę art. 38 ust. 2 statutu 16 maja br.).

Również 30 sierpnia br. wejdą w życie wspomniane powyżej zmiany statutu ogłoszone 14 października 2013 roku, które KNF zaakceptowała decyzją z 16 maja br. Są to istotne zmiany dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu – nadal będzie on dążył do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, ale równocześnie dopuszczać będzie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z funduszu. Będzie to zatem nadal fundusz o charakterze indeksowym, choć prawdopodobnie stopień naśladowania indeksu przez fundusz (chociażby mierzony współczynnikiem korelacji) ulegnie zmniejszeniu. Nowe brzmienie zmienionych artykułów statutu funduszu dotyczących polityki inwestycyjnej zostało przedstawione poniżej.

Art. 31 Cel inwestycyjny Funduszu

2. Realizacja celu inwestycyjnego polega na dążeniu do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu z Funduszu.

3. Fundusz, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 4, lokuje Aktywa Funduszu w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40 („indeks mWIG40”), a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowi ten indeks, lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.

Art. 32 Przedmiot lokat Funduszu

1. Aktywa Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Art. 33 Lokaty Funduszu w Instrumenty Pochodne

1. Fundusz może inwestować w Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40 lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego.

2. Instrumenty Pochodne, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego Funduszu w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, w następujących sytuacjach:

2.1. jeśli koszt nabycia i utrzymywania Instrumentu Pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego,

2.2. w przypadku znaczących nabyć lub znaczących umorzeń Jednostek Uczestnictwa utrudniających dostosowanie struktury Aktywów Funduszu do składu indeksu mWIG40 bez wpływu na ceny akcji wchodzących w skład tego indeksu,

2.3. w przypadku gdy Aktywa Funduszu przekroczą wartość, która uniemożliwi lub znacznie utrudni bezpośrednie nabywanie akcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 bez wpływu na ich cenę, lub naruszenie limitów wskazanych w art. 104 Ustawy.

Art. 34 Kryteria doboru lokat

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 32, Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Fundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne wskazane w art. 33, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu.

2. Fundusz dokonuje lokat w Instrumenty Pochodne kierując się następującymi kryteriami:

2.1. płynnością,

2.2. ceną,

2.3. dostępnością,

2.4. zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym Funduszu.

3. Fundusz dopuszcza nieznaczne odchylenie składu portfela od składu indeksu mWIG40. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40 odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40.

4. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyleń, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych.

Art. 35 Ogólne zasady dywersyfikacji lokat Funduszu

2. Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 1, do 35% wartości Aktywów Funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie mWIG40 wzrośnie. Limit ten dotyczy akcji wyłącznie jednego emitenta.

3. [skreślony]

4. [skreślony]

5. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego”, dążąc do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40.

6. Fundusz będzie dążył do tego, by w każdym Dniu Wyceny, Aktywa Funduszu składały się, oprócz środków pieniężnych utrzymywanych w celu obsługi bieżących wydatków, wyłącznie z akcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 i Instrumentów Pochodnych wskazanych w art. 33.

Równocześnie 30 maja zmieniono i uaktualniono prospekt informacyjny funduszu Ipopema m-Indeks FIO (można się z nim zapoznać w sekcji „Dokumenty” w zakładce dotyczącej ww. funduszu w dziale „Fundusze indeksowe”).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.