Skip to main content

Zmiany w funkcjonowaniu subfunduszy MULTI UNITS LUXEMBOURG

10 października 2012 r. zarząd spółki (funduszu) MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV z siedzibą w Luksemburgu poinformował inwestorów o zmianach, których postanowił dokonać w ramach subfunduszy Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 oraz Lyxor ETF DAX.

Zarząd podjął uchwałę:

  • w sprawie weryfikacji i zmiany minimalnej wielkości początkowej subskrypcji oraz minimalnej wielkości dodatkowej subskrypcji w subfunduszu Lyxor ETF DAX – minimalna subskrypcja początkowa i minimalna subskrypcja dodatkowa wzrosną z 1 jednostki do 100 000 euro

  • o zmianie zasady wypłaty dywidendy z subfunduszu Lyxor ETF WIG20. W związku z tym nazwa klasy jednostek „Klasa D-PLN” zostanie zmieniona na „Klasa PLN”. Spółka może co roku wypłacać w formie dywidendy całość lub część zysków subfunduszu w formie jednej lub więcej niż jednej wypłaty lub akumulować te zyski zgodnie z postanowieniami części prospektu emisyjnego spółki pt. „Zasady wypłaty dywidendy”.

  • w sprawie weryfikacji i zmiany maksymalnej subskrypcji oraz opłat za wykup jednostek dotyczących wszystkich subfunduszy spółki (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym pliku)

W związku z ww. zmianami posiadacze jednostek będą mogli przedstawić swoje jednostki do wykupu przez okres jednego miesiąca począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia.

W okresie tym na rynku pierwotnym nie będą pobierane opłaty za wykup jednostek uczestnictwa subfunduszy od uczestników rynku pierwotnego. Ponadto na rynku wtórnym spółka nie będzie pobierać od uczestników rynku wtórnego opłat za wykup jednostek (sprzedaż za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych lub pozagiełdowa). Pośrednik uczestniczący w zawieranych przez inwestorów transakcjach finansowych może pobierać prowizję maklerską z tytułu transakcji realizowanych na giełdzie. Po upływie wskazanego okresu zmiana będzie obowiązywać wszystkich posiadaczy jednostek uczestnictwa, którzy nie wykonali opcji wykupu jednostek.

Wszystkie powyższe zmiany wejdą w życie 10 listopada 2012 r.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.