Skip to main content

Zmiany prawne dotyczące indeksów obliczanych przez GPW w Warszawie

W związku z przedstawioną we wrześniu br. przez władze GPW w Warszawie zapowiedzią zmian w polityce dotyczącej indeksów giełdowych (patrz tutaj), 31 października 2014 r. Zarząd GPW w Warszawie przyjął dwie uchwały dostosowujące treść dokumentów związanych z konstruowaniem indeksów i ich podawaniem do publicznej wiadomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1224/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2015 r. w dokumencie „Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) wprowadzone zostaną zmiany polegające na przywróceniu zapisów dotyczących indeksu sWIG80. W szczególności dodany zostanie Oddział 4 w Rozdziale II zatytułowany „Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek sWIG80”. Giełda rozpocznie ponowne obliczanie i publikację indeksu sWIG80 od dnia 2 stycznia 2015 r. Ustalenie listy uczestników tego indeksu oraz wyznaczenie pakietów akcji spółek wchodzących w skład portfela tego indeksu nastąpi według stanu na koniec października 2014 r. W okresie, kiedy indeks sWIG80 nie był obliczany i publikowany (tj. od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r.), warszawska giełda dokona przeliczenia jego wartości zgodnie z zasadami konstrukcji tego indeksu.

Z kolei zgodnie z Uchwałą Nr 1223/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 871/2013 Zarządu Giełdy z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.), w związku z zamiarem zaprzestania obliczania i publikacji indeksów WIG50, WIG250, WIG30short i WIG30lev (ostatnia publikacja wartości tych indeksów nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 r.), 1 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 871/2013 otrzyma nowy tytuł „w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów WIG30 i WIG30TR” oraz skreślone zostaną z niej ust. 5, 6 i 7. Natomiast załącznik do tejże Uchwały otrzyma nowy tytuł „„SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONSTRUKCJI I PODAWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INDEKSÓW WIG30 i WIG30TR”, zaś z jego treści zostaną usunięte informacje dotyczące indeksów WIG50, WIG250, WIG30short i WIG30lev.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.