Skip to main content

Zmiana dokładności kroków notowania akcji oraz funduszy typu ETF od 4 marca 2019 r.

  • Od 4 marca 2019 r. GPW zmienia kroki notowania dla akcji oraz funduszy typu ETF

  • Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł)

  • Celem wprowadzenia nowych kroków notowania jest dostosowanie naszego rynku do standardów europejskich

– Od 4 marca 2019 r. na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania, co oznacza, że akcje i inne instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Termin wdrożenia zmian jest wynikiem ustaleń z uczestnikami rynku. Zmiana kroków notowania wynika ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu i jej celem jest dostosowanie naszego rynku do tych standardów w celu zapewnienia jego konkurencyjności w tym zakresie – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Obecnie (do 4 marca 2019 r.) kroki notowania dla większości akcji oraz funduszy typu ETF wahają się (w zależności od instrumentu) od jednego do kilku groszy. W wyniku planowanej zmiany zostanie wprowadzonych sześć nowych kroków notowań mniejszych niż jeden grosz, które wyniosą odpowiednio: 0,0001 zł; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł.

Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności (przykładowa tabela opublikowana poniżej). Tabela nr 1 dotyczy akcji o najmniejszej płynności, natomiast tabela nr 6 dotyczy akcji najwyższej płynności. Klasyfikacji akcji pod względem płynności dokonuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzane zmiany stanowią drugi etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających z pakietu regulacji UE MIFID II/MIFIR.

Tabela 1. Tabela kroków notowań obowiązująca od 4 marca 2019 r.

Dzięki zmianie kroków notowania giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw. akcji groszowych, dla których zmiana kursu o 1 grosz oznaczała bardzo dużą procentową zmianę wartości tych akcji.

Ważnym elementem planowanych zmian jest rozliczenie oraz rozrachunek transakcji zawartych z kursem określonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; aby było to możliwe każda zawarta transakcja będzie zaokrąglana do pełnych groszy. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,005 zł (pół grosza) będą pomijane, a końcówki kwot wynoszące 0,005 zł i więcej będą podwyższane do 0,01 zł (pełen grosz).

Szczegółowe informacje nt. zwiększenia dokładności kroku notowań znajdują się na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/zmiana-kroku-notowania

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.