Skip to main content

Zdecydowana większość funduszy akcyjnych osiąga niższe stopy zwrotu od indeksu S&P Poland BMI

Spółka S&P Dow Jones Indices po raz kolejny opublikowała raport SPIVA – S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard (Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) odnoszący się do wybranych państw europejskich. Prezentuje on sytuację według stanu na koniec I półrocza 2019 roku (raporty publikowane są w odstępach półrocznych). Po raz ósmy w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w lokalnej walucie (tj. w polskich złotych). Ich stopy zwrotu są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Według najnowszego raportu – podobnie jak w poprzednich (z najważniejszymi wnioskami z tych analiz dotyczących rynku polskiego można się zapoznać na stronie etf.com.pl. pod hasłem SPIVA) – zdecydowana większość funduszy akcyjnych osiągnęła stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI i to niezależnie od długości analizowanego okresu (rok, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat). W minionych dziesięciu latach aż 92,68% funduszy nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, w perspektywie ostatnich pięciu lat 84,78% podmiotów musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania, w ostatnich trzech latach 93,33% funduszy zostało pokonanych przez benchmark, natomiast w ostatnim roku doświadczyło tego 97,78% badanych podmiotów (to rekordowy wynik w historii badania).

Analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana), a także stóp zwrotu ważonych ich aktywami netto (asset weighted) wskazuje, że zarówno w przypadku równoważonych stóp zwrotu, jak i stóp zwrotu ważonych aktywami średnia stopa zwrotu funduszy okazała się niższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w każdym z analizowanych okresów. Sytuacja taka miała miejsce po raz drugi w pięcioletniej historii analiz spółki S&P Dow Jones Indices dotyczących funduszy akcyjnych inwestujących na polskim rynku (poprzednio zdarzyło się tak pół roku temu).

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.