Skip to main content

Zawieszenie obrotu tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500 na GPW w Warszawie

Na mocy uchwały Nr 678/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2012 r., w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku podstawowym informacji i dokumentów, o których mowa w § 9 Rozdziału XIII w związku z § 75 Rozdziału I „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego” (chodzi o informacje i decyzje w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011 w terminie umożliwiającym podjęcie stosownych działań operacyjnych przez GPW), Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) „Regulaminu Giełdy” postanowił – mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu – zawiesić obrót tytułami uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500, rejestrowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „LU0496786574”.

To pierwszy taki przypadek w niespełna dwuletniej historii notowań tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na GPW w Warszawie.

Zawieszenie obrotu tytułami uczestnictwa obowiązuje od dnia 11 lipca 2012 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku podstawowym przekazane informacje i dokumenty, o których mowa w § 9 Rozdziału XIII „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego” (czyli po przekazaniu GPW przez zarządzającego funduszem informacji i dokumentów dotyczących warunków wypłaty dywidendy za rok 2011).

W okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na tytuły uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF S&P 500 mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

Przypomnijmy, iż ostatnia wypłata dywidendy przez fundusz Lyxor ETF S&P 500 miała miejsce 12 grudnia 2011 r. (fundusz wypłaca dywidendy dwa razy do roku) – wyniosła ona wówczas 0,12 euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.