Skip to main content

Zatwierdzenie prospektu funduszu BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i wprowadzenie do obrotu giełdowego jego certyfikatów inwestycyjnych

20 października 2020 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt BETA ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Z kolei Uchwałą Nr 818/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2020 r. postanowiono wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane w ramach serii B przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ zgodnie ze statutem tego funduszu w okresie ważności właściwego prospektu, zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 2020 r. – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBTETF00015”, jednak nie wcześniej niż z dniem 26 października 2020 r. Uchwała wejdzie w życie z dniem 26 października 2020 r., pod warunkiem opublikowania prospektu, o którym mowa powyżej, najpóźniej w dniu 23 października 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.