Skip to main content

Zatwierdzenie prospektu Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ oraz Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ

12 października 2021 roku z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udzielono zezwolenia AgioFunds Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie na utworzenie:

  • Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A i B emitowanych przez Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (firmą inwestycyjną jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA);
  • Beta ETF sWIG80TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A i B emitowanych przez Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (firmą inwestycyjną jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych  lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie  do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Prospekty obu funduszy znajdują się w poniższych plikach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.