Skip to main content

Zatwierdzenie prospektów funduszy Beta ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego ich tytułów uczestnictwa

W dniu 7 lipca 2021 roku z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty:

  • Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA),
  • Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Zarząd GPW w Warszawie uchwałami podjętymi w dniu 9 lipca 2021 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa obu funduszy ETF zgodnie ze statutem tych funduszy w okresie ważności właściwych prospektów. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym tytuły uczestnictwa obu ETF-ów z dniem rejestracji ich tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem – odpowiednio „PLBEW2L00019” i „PLBETF200011” – jednak nie wcześniej niż z dniem 12 lipca 2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.