Skip to main content

Wznowienie zbywania i odkupywania jednostek funduszu Altius short

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, w odpowiedzi na wniosek skierowany do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, otrzymało w dniu 27 lipca 2020 r. postanowienie od w/w Komornika Sądowego o umorzeniu postępowania zabezpieczającego w przedmiocie zajęcia praw majątkowych ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w odniesieniu do trzech subfunduszy, w tym m.in. funduszu indeksowego Altius short.

W związku z treścią postanowienia BPS TFI podjęło decyzję o wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa począwszy od dnia wyceny przypadającego na dzień 27 lipca 2020 r.

Towarzystwo informuje, że z uwagi na w/w umorzenie postępowania, zniwelowane zostały przesłanki dokonanego w dniu 22 lipca 2020 r. zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy, wynikające z brzmienia art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.