Skip to main content

Większość krajowych funduszy akcyjnych mimo wysokich stóp zwrotu przegrała w 2021 roku z benchmarkiem

S&P Dow Jones Indices – jeden z najważniejszych dostawców indeksów finansowych na świecie – udostępnił kolejny raport SPIVA dla rynku europejskiego. Publikowane od 2002 roku w odstępach półrocznych raporty SPIVA (S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard – Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) mają przede wszystkim na celu porównanie wyników inwestycyjnych (stóp zwrotu) aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w danym kraju lub regionie świata z ich benchmarkami, tj. odpowiednimi indeksami obliczanymi przez S&P Dow Jones Indices. Najnowszy raport prezentuje sytuację według stanu na koniec 2021 roku. Już po raz trzynasty w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (kategoria Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i skorygowane o ryzyko – są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Wyniki zaprezentowane w najnowszym raporcie okazały się – z jednym wyjątkiem – zbliżone do rezultatów z trzech ostatnich okresów (tj. w połowie i w końcu 2020 r. oraz w połowie 2021 r.). W krótkiej perspektywie – rocznej i trzyletniej – większość funduszy akcyjnych osiągała wówczas bezwzględną stopę zwrotu (absolute return) przewyższającą stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI (wykres 1). Tym razem jednak w horyzoncie rocznym aż 75% funduszy przegrało z benchmarkiem (mimo bardzo dobrych wyników inwestycyjnych – por. dalej), co było najwyższym wynikiem od połowy 2019 r. i znacznie wyższym niż pół roku temu (36,36%), a zwłaszcza rok temu (5,88%). W perspektywie trzyletniej odsetek ten wyniósł już jedynie 14,71% i był najniższy od początku badań S&P Dow Jones Indices dla rynku polskiego.

W średnim i długim horyzoncie, tj. w okresie ostatnich pięciu i dziesięciu lat, nieco ponad połowa analizowanych funduszy (odpowiednio 59,46% i 57,50%) nie zdołało osiągnąć wyżej stopy zwrotu niż indeks S&P Poland BMI. Rezultaty te okazały się niemal identyczne jak pół roku wcześniej (odpowiednio 55,26% i 56,51%). Jak można zauważyć na poniższym wykresie wyniki dla dłuższych okresów są ostatnio (w minionych dwóch latach) dość stabilne – np. w przypadku horyzontu pięcioletniego oscylowały między 50% a 60%. Tymczasem w ujęciu krótkoterminowym podlegały one istotnym wahaniom – np. dla okresu rocznego wahały się od 6% do 75%.

Podobne tendencje można obserwować w przypadku analizy stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko (risk-adjusted returns) (wykres 2). W horyzoncie krótkoterminowym (ostatni rok i trzy minione lata) tylko nieliczne fundusze zostały pokonane przez benchmark – było to odpowiednio 21,88% i 11,76%. Dla okresu trzyletniego odsetek ten był o połowę niższy niż pół roku wcześniej (23,68%) i o blisko 2/3 niższy w porównaniu z końcem 2020 roku (34,21%). Natomiast w perspektywie długoterminowej odsetek funduszy które osiągnęły stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko gorszą od benchmarku wyniósł około 50% (odpowiednio 48,65% i 50,00%). Również i w tym przypadku najnowsze wyniki nie odbiegają istotnie od tych zanotowanych w dwóch ostatnich latach (tego rodzaju badania są publikowane dla rynku polskiego od połowy 2020 r.).

Szczegółowa analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted) i ważonych aktywami (asset weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) wskazuje, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach rocznym, trzyletnim i pięcioletnim, a niższa jedynie w okresie dziesięcioletnim (wykres 3). Identyczna sytuacja miała miejsce pół roku wcześniej.

W przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI tylko w okresie trzyletnim, zaś niższa w okresach rocznym, pięcioletnim i dziesięcioletnim (wykres 4).

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.