Skip to main content

Więcej funduszy akcyjnych pokonało benchmark

Spółka S&P Dow Jones Indices będąca obok MSCI i FTSE Russell jednym z trzech  najważniejszych dostawców indeksów finansowych (index providers) na świecie, w tym także dla firm zarządzających funduszami ETF (według ETFGI ich udziały w kwietniu bieżącego wynosiły odpowiednio 27%, 14% i 10,5%) opublikowała kolejny raport SPIVA dla rynku europejskiego. Publikowane od 20 lat w odstępach półrocznych raporty SPIVA (S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard – Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) mają przede wszystkim na celu porównanie wyników inwestycyjnych (stóp zwrotu) aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w danym kraju lub regionie świata z ich benchmarkami, tj. odpowiednimi indeksami obliczanymi przez S&P Dow Jones Indices. Najnowszy raport prezentuje sytuację według stanu na koniec czerwca 2022 roku. Już po raz czternasty w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (zaliczanych do kategorii Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i skorygowane o ryzyko – są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Wyniki zaprezentowane w najnowszym raporcie okazały się – z jednym wyjątkiem – korzystniejsze dla aktywnie zarządzanych funduszy w porównaniu z raportem z końca 2021 roku. W najkrótszej perspektywie – rocznej – większość funduszy akcyjnych (64,52%) osiągnęła bezwzględną stopę zwrotu (absolute return) niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI (wykres 1), przy czym odsetek ten był i tak o ponad 10 pkt. proc, mniejszy niż pół roku temu. Odmienna sytuacja miała miejsce w horyzoncie trzyletnim – obecnie jedynie 18,75% funduszy zaprezentowało się gorzej niż benchmark (to o 4 pkt. proc. więcej niż sześć miesięcy wcześniej).

Znacząco polepszyły się wyniki polskich funduszy akcyjnych w średnim, tj. pięcioletnim horyzoncie. Jedynie 41,67% funduszy nie zdołało w tym okresie osiągnąć wyżej stopy zwrotu niż indeks S&P Poland BMI (o blisko 18 pkt. proc. mniej niż w końcu 2021 roku) i był to najniższy wskaźnik od początku badań S&P Dow Jones Indices dla rynku polskiego. Nieznaczny spadek (z 57,50% do 53,85%) odnotował analogiczny wskaźnik w perspektywie długoterminowej – dziesięcioletniej.

Trudno ocenić wyniki funduszy akcyjnych w relacji do benchmarku w przypadku stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko (risk-adjusted returns), gdyż spółka S&P Dow Jones Indices opublikowała jedynie wynik dla okresu 10-letniego (wykres 2). W tym długim horyzoncie odsetek funduszy, które osiągnęły stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko gorszą od benchmarku wyniósł 53,85% i był zbliżony do rezultatów sprzed sześciu i dwunastu miesięcy (odpowiednio 50,00% i 53,85%).

Szczegółowa analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted) i ważonych aktywami (asset weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) wskazuje, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach trzyletnim i pięcioletnim, a niższa w okresie rocznym i dziesięcioletnim (wykres 3).

W przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim i pięcioletnim, zaś niższa jedynie w okresie dziesięcioletnim (wykres 4).

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.