Skip to main content

Weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych

W dniu dzisiejszym (1 lutego 2013 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 70).

Dwa przepisy nowelizacji (art. 1, pkt. 100 i 101) dotyczące sankcji karnych wejdą w życie po upływie trzech lat od dnia ogłoszenia ustawy, czyli 18 stycznia 2016 r.

Dzięki temu Polska implementowała (jako jeden z ostatnich krajów Unii) przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)) zwanej popularniej dyrektywą UCITS IV. Stało się to po ponad półtora roku od momentu, kiedy powyższa dyrektywa zaczęła obowiązywać w Unii Europejskiej (zastąpiła wówczas dyrektywę 85/611/EWG).

Ponadto nowelizacja wdrożyła dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania oraz dyrektywę Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą.

Więcej informacji na temat nowelizacji można znaleźć tutaj, natomiast jej pełny tekst znajduje się poniżej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.