Skip to main content

Trzy nowe fundusze indeksowe

18 listopada 2015 r. nastąpiła rejestracja funduszu ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO zarządzanego przez Amundi TFI (decyzja KNF na utworzenie funduszu została udzielona 29 października). Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy działających w ramach ww. podmiotu trwało od 4 do 5 listopada br.

W skład funduszu, mającego konstrukcję funduszu parasolowego, wchodzą obecnie trzy subfundusze:

  • ING BSK Indeks WIG 20 – dąży do odzwierciedlenia indeksu giełdowego WIG 20 obliczanego i publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity Poland wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Structura. Subfundusz może lokować od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa kategorii IP emitowane przez ww. subfundusz zagraniczny. Subfundusz Index Equity Poland odzwierciedla skład indeksu WIG 20, w związku z tym do 100% wartości jego aktywów jest lokowane w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu WIG 20. Subfundusz Index Equity Poland będzie stosował fizyczną replikację indeksu WIG 20 poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład tego indeksu. Zarządzający tym subfunduszem może stosować jednocześnie z fizyczną również syntetyczną replikację zmian indeksu WIG 20, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych (futures) w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

  • ING BSK Indeks MSCI EMU – dąży do odzwierciedlenia indeksu MSCI EMU obliczanego i publikowanego przez MSCI Inc., poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity Euro wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds. Subfundusz może lokować od 70 % do 100% Wartości Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez ww. subfundusz zagraniczny. Nie mniej niż 75% aktywów subfunduszu Index Equity Euro jest lokowane w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek z siedzibą w kraju należącym do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (tj. Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania). Subfundusz Index Equity Euro będzie stosował głównie fizyczną replikację indeksu MSCI EMU poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład tego indeksu. Zarządzający tym subfunduszem może stosować jednocześnie z fizyczną również syntetyczną replikację zmian indeksu MSCI EMU, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych między innymi kontraktów terminowych (futures), w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

  • ING BSK Indeks S&P 500 – dąży do odzwierciedlenia indeksu S&P 500 obliczanego i publikowanego przez Standard & Poor’s Financial Services LLC., poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Index Equity USA wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds. Subfundusz może lokować od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto w tytuły uczestnictwa kategorii OHP emitowane przez ww. subfundusz zagraniczny. Subfundusz Index Equity USA odzwierciedla skład uznanego indeksu S&P500, w związku z tym do 100% wartości jego aktywów jest lokowane w akcje spółek, które wchodzą w skład indeksu S&P 500. Będzie on stosował głównie fizyczną replikację indeksu S&P 500 poprzez dokonywanie bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład tego indeksu. Zarządzający tym subfunduszem może stosować jednocześnie z fizyczną również syntetyczną replikację zmian indeksu S&P 500, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych między innymi kontraktów terminowych (futures), w przypadkach związanych z odpływami lub napływami środków, a także w związku z uwarunkowaniami rynkowymi takimi jak dostępność do rynku, płynność oraz regulacje podatkowe.

Fundusz Structura to fundusz zarejestrowany w Luksemburgu – podmiotem zarządzającym jest Amundi Luxembourg SA, a funkcję depozytariusza pełni Caceis Bank Luxembourg. Subfundusz Index Equity Poland został utworzony 2 kwietnia br.

Fundusz Amundi Funds to fundusz zarejestrowany w Luksemburgu – podmiotem zarządzającym jest Amundi Luxembourg SA, a funkcję depozytariusza pełni Caceis Bank Luxembourg. Subfundusz Index Equity Euro został utworzony 23 września 2008 r., a jednostki uczestnictwa kategorii OHP zostały wprowadzone 18 czerwca 2015 r. Subfundusz Index Equity USA został utworzony 15 kwietnia 2014 r., a jednostki uczestnictwa kategorii OHP zostały wprowadzone 18 czerwca 2015 r.

Pierwsza minimalna wpłata na zakup jednostek ww. subfunduszy wynosi 100 zł, każda następna – minimum 50 zł. Maksymalna opłata za nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 5%; opłata za odkupienie nie jest pobierana. Wynagrodzenie za zarządzanie wynosi maksymalnie 1,60% (zgodnie z zapisami w prospekcie i tabeli opłat), zaś opłaty bieżące pobierane z subfunduszu w ciągu roku zostały ustalone na poziomie 2,35% w przypadku ING BSK Indeks WIG 20 oraz 1,90% w przypadku ING BSK Indeks MSCI EMU oraz ING BSK Indeks S&P 500 (według informacji z „Kluczowych informacji dla inwestorów”). Subfundusze nie pobierają wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie (opłaty za wynik) i nie wypłacają dywidend. Dystrybucję jednostek uczestnictwa prowadzą Amundi TFI oraz ING Bank Śląski.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.