Skip to main content

Trzeci miesiąc z rzędu znaczący wzrost aktywów funduszy indeksowych

Luty okazał się kolejnym bardzo udanym miesiącem dla rynku funduszy indeksowych w naszym kraju. Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych w Polsce, w ubiegłym miesiącu WAN jedenastu funduszy indeksowych wzrosła o 21,2 mln zł (8,3%) do rekordowego poziomu 277,4 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się już o 45,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. jedynie o 6,1 mln zł.

Największy udział we wzroście aktywów w lutym miały dwa (sub)fundusze indeksowe – Quercus lev i Quercus Gold. Pierwszy z nich, po istotnym spadku aktywów w styczniu (o ponad 12 mln zł), tym razem zwiększył swój stan posiadania o 20,2 mln zł do 119,7 mln zł, na co w pewnym stopniu wpłynęła poprawa nastrojów w segmencie dużych spółek na warszawskim parkiecie (indeks WIG20 zwyżkował o 2,46%). Z kolei aktywa subfunduszu Quercus Gold (jego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego) po wzroście o 12,6 mln zł (najwyższy wzrost w historii) osiągnęły rekordowy poziom 31,3 mln zł. Największego spadku aktywów doświadczył natomiast subfundusz Quercus short (o 9,5 mln zł do 30,6 mln zł) – stało się tak miesiąc po znaczącym wzroście aktywów w styczniu (o blisko 18 mln zł).

Ogółem WAN 8 funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI, subfundusz UniBessa zarządzany przez Union Investment TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zwiększyła się w minionym miesiącu o 3,7% do 238,3 mln zł. Z kolei aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się w lutym o 1,3% do 7,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.